Quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015

(Baonghean) - Công văn số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.
 
Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 304/TTr-CT ngày 13/2/2015 về việc đề nghị ban hành quyết định quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh có Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND, ngày 3/3/2015, nội dung như sau:
 
Điều 1: Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là: 5.500 đồng/kg (Năm nghìn năm trăm đồng một ki-lô-gam).
 
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
UBND tỉnh Nghệ An