Quy định mới về cung cấp thông tin cho báo chí

(Baonghean) - Để phù hợp với các quy định mới của Trung ương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân trong việc được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cũng như để phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/2013/QĐ.UBND quy định về “Phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62).

So với Quyết định số 99, Quyết định số 62 có một số điểm mới sau đây:

Thứ nhất: Quy định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Tại Quyết định số 99, quy định về người phát ngôn được quy định thành 1 khoản  trong điều 3 (về cung cấp thông tin cho báo chí) và tiêu chuẩn cũng quy định chung chung, vì vậy, thời gian qua, một số đơn vị, địa phương cử người phát ngôn chưa đảm bảo quy định, đa phần cử lãnh đạo văn phòng làm người phát ngôn, vì vậy phần nào hạn chế hiệu quả trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do không đủ thẩm quyền, không đủ thông tin để cung cấp, hoặc có biết nhưng không có quyền chủ động, phải xin ý kiến thủ trưởng nên chưa phát huy được vai trò của người phát ngôn. Tại Quyết định số 62, quy định về người phát ngôn được quy định riêng 1 điều (Điều 1), trong đó ấn định cụ thể người phát ngôn: cấp sở là giám đốc (hoặc phó giám đốc), cấp huyện là chủ tịch (hoặc phó chủ tịch). Đặc biệt, quy định này còn quy định người phát ngôn đến tận cấp xã (là chủ tịch hoặc phó chủ tịch). Như vậy, tính sơ bộ, trên địa bàn tỉnh cũng có đến hàng ngàn người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người phát ngôn quy định ngoài việc được cung cấp đầy đủ cho cơ quan báo chí, còn được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí tiếp cận và khai thác thông tin khi cần thiết.
 
Thứ hai: Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí: Đối với UBND tỉnh, Quyết định số 62 quy định việc UBND tỉnh cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh thông qua việc thường xuyên đăng tải kịp thời, chính xác các hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và họp báo 3 tháng 1 lần, ngoài ra có thể có một số cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Quy định như vậy nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí; mặt khác, thông qua họp báo, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương nắm thêm những thông tin bổ ích từ phản ánh của báo chí, giúp UBND tỉnh điều hành và quản lý kinh tế - xã hội kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Đối với cấp sở, ngành và UBND cấp huyện, Quyết định 62 cũng quy định rõ phải cung cấp thông tin kịp thời trên Cổng TTĐT của đơn vị mình và tổ chức họp báo khi được UBND tỉnh yêu cầu hoặc trong trường hợp thấy cần thiết; UBND cấp xã cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất hoặc bất thường. 
 
Thứ ba: Quy định về đăng phát thông tin trên báo chí: Quyết định 62 quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo: Đăng, phát đúng nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ, tên người phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn. Về xin lỗi, cải chính: So với Quyết định 99, Quyết định 62 quy định rõ hơn: Khi có văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nội dung thông tin trên báo chí sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì cơ quan báo chí phải đăng phát nguyên văn bản kết luận đó, đồng thời thực hiện việc cải chính, xin lỗi theo luật định. Việc xin lỗi, cải chính, đính chính trên báo chí về các thông tin chưa chính xác do tổng biên tập, giám đốc cơ quan báo chí chịu trách nhiệm.
 
Thứ tư: Quy định về xử lý thông tin trên báo chí: So với Quyết định số 99, Quyết định số 62 có điểm mới đó là Sở Thông tin và Truyền thông có quyền yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản các vấn đề đã được báo chí đăng phát (trường hợp đột xuất hoặc bất thường). Về thời hạn báo cáo, trả lời các vấn đề báo nêu, Quyết định 62 quy định mới là nếu các cơ quan, địa phương đã tổ chức kiểm tra, xác minh vấn đề báo nêu nhưng chưa có kết quả (do vấn đề có nhiều tình tiết phức tạp) thì phải báo cáo nêu rõ lý do, biện pháp giải quyết, thời hạn thực hiện cho UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời gửi cơ quan báo chí đã đăng, phát biết. Về văn bản trả lời các vấn đề báo nêu của các đơn vị, địa phương, Quyết định số 62 quy định mới hơn, cụ thể hơn, đó là: Nội dung trả lời phải cụ thể, rõ ràng, nêu rõ thông tin nào đúng, thông tin nào sai (có căn cứ kèm theo), ý kiến tiếp thu hoặc yêu cầu báo chí cải chính...
 
Ngoài ra, một số quy định khác cũng được thiết kế lại phù hợp, rõ ràng hơn, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khi tiếp cận văn bản hiểu nhanh, hiểu đúng, hiểu đầy đủ các nội dung, tạo thuận lợi để văn bản đi vào đời sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
 
Nguyễn Bá Hảo (Sở Thông tin và Truyền thông)