Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh như sau:
 
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
 
Quyết định này quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Mức bình quân diện tích đất sản xuất:
 
1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp: 0,30 ha/hộ.
 
2. Đối với đất rừng sản xuất: 2,50 ha/hộ.
 
Tổ chức thực hiện:
 
1. UBND cấp huyện căn cứ mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình quy định tại Điều 2 để rà soát, xác định đối tượng và nhu cầu vốn, tổng hợp, báo cáo Ban Dân tộc. 
 
2. Ban Dân tộc tỉnh:
 
a) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án thực hiện chính sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;
 
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này.
 
P.V