Sẽ có thêm 2 kênh truyền hình mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý về việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội và Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Theo Văn bản số 1349/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý với đề nghị của Văn phòng Quốc hội về việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội. Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện và phê duyệt Đề án xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc thiết lập Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động Kênh Truyền hình Quốc phòng hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, phục vụ tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép hoạt động Kênh Truyền hình Quốc hội, Kênh Truyền hình Quốc phòng theo quy định của pháp luật.


Theo (cand.com.vn) - HL