Sẽ hỗ trợ học nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đó là nội dung quan trọng trong dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó dự kiến người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Đối với người lao động học nghề, khóa đào tạo không phải là học nghề trình độ sơ cấp nghề tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo sẽ được hỗ trợ không quá 600.000 đồng/người/tháng.


Theo (baovanhoa.vn) - HL