#sinh hoạt đảng

11 kết quả

Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú

Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Việc theo dõi, quản lý đảng viên nơi cư trú thiếu thường xuyên, chặt chẽ sẽ không phát huy được tính tích cực, chủ động, hiệu quả sự đề xuất, hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp của đảng viên nơi cư trú – một nguồn lực trí tuệ quan trọng của địa phương...
Đồng hành với việc khối, xóm

Hơn 500 đảng viên ở cơ quan, phường, xã ở TP Vinh về sinh hoạt tại cơ sở và hiệu quả bước đầu

(Baonghean) - Khi giải tán chi bộ ở cơ quan, xã, phường, có 519 đảng viên tại thành phố Vinh được giao nhiệm vụ sinh hoạt Đảng ở các chi bộ khối, xóm. Thực hiện mô hình này, cho thấy trách nhiệm của đảng viên được tăng lên khi gắn với cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra ở khối, xóm.
Hiệu quả quản lý 'đảng viên 76' ở Quang Thịnh

Hiệu quả quản lý 'đảng viên 76' ở Quang Thịnh

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quy định số 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, những năm qua Chi bộ khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) đã chỉ đạo chi bộ đảng nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên đương chức.
Chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt Đảng

Chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt Đảng

(Baonghean) - Đại hội XI của Đảng xác định: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đề ra yêu cầu phải xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng để thực hiện tư tưởng Đại hội đề ra...  Tư tưởng, quan điểm của Trung ương về xây dựng đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt và cụ thể hóa triển khai sâu rộng trong các cấp ủy đảng.