Sở LĐ-TB&XH: Tập trung đảm bảo an sinh xã hội và việc làm

(Baonghean) - Đảng bộ Sở Lao động - TB và XH hiện có 15 chi bộ, với tổng số 124 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ thuộc các phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng sở và 6 chi bộ ở các đơn vị trực thuộc. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của tỉnh để hoàn thành tốt chức năng tham mưu đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, chính sách và xã hội. 
 
Nổi bật là kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và đặc biệt là 4 đề án: “Đào tạo công nhân kỹ thuật giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020”, “Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực dạy nghề đến năm 2015, có tính đến năm 2020”, “Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020”, "Giảm nghèo và nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây và ven biển Nghệ An đến năm 2020". Chất lượng tham mưu các văn bản được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành đánh giá cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các văn bản quy định chế độ, chính sách mới, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực của ngành đến cơ sở; chú trọng tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở, chỉ đạo xây dựng mô hình, sâu sát, xử lý những vướng mắc ở cơ sở.  Nhờ vậy, công tác Lao động - TB và XH nhiệm kỳ qua đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra đều đạt và vượt.  
 
Thực hành nghề cơ khí ở Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Minh Quân
Trong 4 năm (2011 - 2014) đã giải quyết việc làm cho 141.800 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 51.042 người. Giai đoạn năm 2011 - 2015, số người được giải quyết việc làm ước đạt 178.300 người, bình quân giải quyết việc làm cho 35.660 lao động/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra (bình quân hàng năm tạo việc làm từ 35.000 - 40.000 người). 
 
 Về công tác giảm nghèo, nếu như cuối năm 2010, toàn tỉnh còn 22,89% hộ nghèo thì đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,28%, bình quân mỗi năm giảm 3,15% (mục tiêu nghị quyết 2,0%/năm). 
 
Về đào tạo nghề, giai đoạn 2011 – 2014 và ước thực hiện năm 2015 được 405.417 người (đạt 101,35% kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 40% năm 2010 lên 52% năm 2014, đạt 55% vào cuối năm 2015 (đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. 
 
Trong nhiệm kỳ Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiêu biểu là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo thay vì trước đây Giám đốc sở ký; đổi mới cách làm, duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”; thực hiện sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo yêu cầu quy định của UBND tỉnh, Bộ Lao động - TB và XH. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo rà soát, tổ chức sắp xếp lại các chi bộ, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ, nhất là việc thảo luận các công việc của Đảng ủy, chi bộ. Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm các chi bộ hầu hết liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (năm 2013 có 95% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh), 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (riêng năm 2014 có 1 đảng viên vi phạm kỷ luật), trong đó có 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 4 năm (2010, 2011, 2012, 2014), năm 2013 đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ khuyết tật.
 
Thực hiện tốt  công tác xây dựng cơ quan, trong nhiệm kỳ, cơ quan có 4 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2010, 2011, 2012, 2014), năm 2013 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Chính phủ tặng Cờ năm 2011, tặng Bằng khen năm 2012, 4 năm liên tục (2010, 2012, 2013, 2014) được Bộ Lao động - TB và XH tặng cờ thi đua xuất sắc. 
 
Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: Giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh (trong đó có 1 – 2 năm vững mạnh tiêu biểu); 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 70% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; bồi dưỡng, kết nạp 25 - 30 quần chúng ưu tú vào Đảng; 3 - 5 tập thể, 4 - 5 cán bộ, đảng viên điển hình về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
 
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung vào các vấn đề việc làm và an sinh xã hội, phấn đấu bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 35 - 37 ngàn lao động (trong đó xuất khẩu lao động 11.000 – 13.000 người); mỗi năm đào tạo nghề từ 79.000 – 80.000 người để đến năm 2020 đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 61%; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% đến 3,0%; Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội...
 
Nguyễn Bằng Toàn
(Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH