Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

(Baonghean.vn) - (Quyết định số 40/2013/QĐ – UBND, ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo các Quyết định: số 04/2010/QĐ – UBND ngày 19/1/2010 và số 10/2012/QĐ-UBND ngày 4/2/2012 của UBND tỉnh Nghệ An).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ – UBND ngày 19 tháng 1 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An, như sau:
1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 23 như sau:

"3. Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, cụ thể như sau:

a) Mức hỗ trợ thuê nhà:

- Tại địa bàn Thành phố Vinh:

+ Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồngltháng/hộ;

+ Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/tháng/hộ;

Tại địa bàn các thị xã:

+ Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/tháng/hộ;

+ Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/tháng/hộ;

- Tại địa bàn thị trấn các huyện:

+ Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/tháng/hộ;

+ Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng/hộ;

Các địa bàn còn lại: 1.000.000 đồng/tháng/hộ.

b) Thời gian hỗ trợ thuê nhà:

Thời gian hỗ trợ thuê nhà là 06 tháng. Đối với trường hợp thời gian thực tế chờ tạo lập chỗ ở mới quá 06 tháng, thì giao UBND cấp huyện Quyết định thời gian hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Các hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà ở sau khi đã bàn giao mặt bằng cho dự án đúng thời gian quy định. "

2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 24 như sau:

"c) Tỷ lệ phần trăm (%) diện tích đất bị thu hồi được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất được xác định theo tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trên tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng.

Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc nhiều dự án khác nhau, nhưng diện tích bị thu hồi đất nông nghiệp chưa được thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất thì được cộng diện tích đất bị thu hồi của các dự án với nhau (diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi đã được thực hiện hỗ trợ thì không được cộng) để xác định tỷ lệ % điện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Thời điểm tính các dự án kể từ ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực.

Giao UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định số 10/2012/QĐ – UBND ngày 04 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 như sau:

"3. Xác định diện tích đất ở đối với thửa đất có đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư, sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980:

a) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất ở có vườn, ao hình thành trước ngày 18/12/1980, thì diện tích đất ở được xác định như sau:

Trường hợp UBND cấp xã xác định được diện tích hoặc ranh giới của thửa đất sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980, hiện nay không tranh chấp thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích của thửa đất sử dụng ổn định trước 18/12/1980, phần diện tích còn lại (nếu có), sử dụng sau ngày 18/12/1980 được xác định theo nhóm đất nông nghiệp.

- Trường hợp UBND cấp xã không xác định được diện tích hoặc ranh giới của thửa đất sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980, nhưng hiện nay không tranh chấp, thì diện tích đất ở được xác định tối đa bằng 05 lần hạn mức giao đất ở của địa phương tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, nhưng không vượt quá diện tích hiện trạng của thửa đất đang sử dụng.

b) Trường hợp thửa đất được tách ra sau ngày 18/12/1980 từ thửa đất thuộc quy định tại Điểm a Khoản này, thì tổng diện tích đất ở của các thửa đất sau khi tách bằng diện tích đất ở của thửa đất quy định Điểm a Khoản này.

c) Trách nhiệm UBND cấp huyện, cấp xã:
UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định diện tích hoặc ranh giới thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư sử dụng ổn định trước ngày l8/12/1980; UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện xác nhận diện tích công nhận đất ở, đất nông nghiệp..., để làm cơ sở cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm: Sau khi thẩm định, kiểm tra tại hồ sơ, ý kiến đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản này để xác định diện tích đất được công nhận đất ở, đất nông nghiệp... cho hộ gia đình, cá nhân.”

2. Bổ sung Khoản 5, Điều 1 như sau:

"4. Hộ trợ chi phí về đất đai nơi an táng và vận chuyển như sau:

a) Chi phí về đất đai nơi an táng:

Khi thu hồi đất nghĩa trang và nghĩa địa, nếu Nhà nước không quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang, nghĩa địa để di chuyển mồ mả theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân tự lo đất để di chuyển mồ mả thì ngoài việc bồi thường theo quy định của UBND tỉnh, còn được hỗ trợ chi phí về đất nơi an táng. Cụ thể:

- An táng tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác: 4.000.000 đồng/mộ;

- An táng tại địa bàn Thành phố Vinh: 3.000.000 đồng/mộ;

- An táng tại địa bàn các thị xã trong tỉnh: 2.500.000 đồng/mộ;

- An táng tại các huyện trong tỉnh: 2.000.000 đồng/mộ;

b) Hộ trợ chi phí di chuyển:

- Di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác: 3.000.000 đồng/mộ;

- Di chuyển đến các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh: 2.000.000 đồng/mộ;

- Di chuyển đến các xã, phường, thị trấn khác trong cùng địa bàn cấp huyện: 1.000.000 đồng/mộ;

- Di chuyển trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn: 500.000 đồng/mộ."

Điều 3. Quyết định ngày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNĐ tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư dự án và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                    T.M. Ủy ban nhân dân
                                     KT. Chủ tịch

                                     Phó Chủ tịch: Đinh Viết Hồng

tin mới

Còn đâu tình làng nghĩa xóm…

Còn đâu tình làng nghĩa xóm…

(Baonghean.vn) - Giữa hai gia đình là hàng xóm, từng có thời gian thân tình “tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng từ khi vướng vào tranh chấp đất đai thì hai bên xảy ra nhiều hiềm khích. Đỉnh điểm là việc hai cha con đã đoạt mạng hàng xóm khi người này vác dao sang nhà “nói chuyện”.

Quy trình đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến trong vòng 5 phút

Quy trình đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến trong vòng 5 phút

(Baonghean.vn) -Việc đổi giấy phép lái xe qua internet không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian công sức, mà còn giảm được khá nhiều chi phí do không phải đến tận nơi làm thủ tục. Hãy thực hiện quy trình đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trong vòng 5 phút theo thứ tự các bước sau đây:

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

(Baonghean.vn) - Mặc dù các  ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, là hành vi lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội...

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

(Baonghean.vn) - Thuê người làm giả thẻ nhà báo, “nổ” là Phó Tổng Biên tập một tờ báo điện tử, Nguyễn Thị Vân Anh đã lừa một đại gia đình ở huyện Diễn Châu hơn 12 tỷ đồng, khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khốn đốn, lâm cảnh nợ nần…

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

(Baonghean.vn) - BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản đã tròn 9 tháng. Nhưng, tại Nam Đàn, thời gian qua đã diễn ra sự việc "khó lý giải":  xúc, vận chuyển đất "xâm hại" lòng đập thủy lợi...