Sửa đổi mức thu, phương thức thu, nộp thuế sử dụng đường bộ

(Baonghean.vn) Ngày 5/3/2015, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm c, khoản 2, điều 2, Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đổi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Nội dung Quyết định:
 
Điều 1. Sửa đổi điểm c, khoản 2, điều 2, Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đổi tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau: 
 
"c) Số tiền thu được còn lại (92% đối với phường, thị trấn; 85% đổi với các xã) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp 60% vào ngân sách tỉnh và nộp 40% vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh."
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
TM.UBND - PHÓ CHỦ TỊCH
 
Huỳnh Thanh Điền