Sửa "Trước hết từ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp"

(Baonghean) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thực sự đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đây là sự tiếp tục cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh để Đảng "Xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Lần này, Trung ương Đảng đã dũng cảm chỉ rõ: "Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối' với Đảng... Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc".


Ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên đã nhấn mạnh: "Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo,' quản lý các cấp... Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương... Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền...". Vậy là, lần này Trung ương chỉ rõ: trong việc sửa chữa khuyết điểm phải sửa trước hết từ cấp Trung ương, từ cán bộ lãnh đạo và quản lý. Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp trung ương Trong việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ thì trước hết đó là những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền.


Cha ông ta thường nói "nhà dột từ nóc dột xuống". Nghị quyết Trung ương 4 không nói như vậy nhưng rõ ràng, tinh thần của Trung ương nhấn mạnh phải tập trung sửa chữa từ cấp trung ương, từ các cấp trên, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp trung ương.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Là một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Nó đòi hỏi toàn Đảng phải có nỗ lực rất cao, mỗi cá nhân và tập thể phải quyết tâm rất lớn...".


Chúng ta hy vọng nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sẽ đi vào cuộc sống, góp phần chấn chỉnh, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.


Đỗ Văn