Suy nghĩ về công tác tư tưởng, tuyên giáo hiện nay

(Baonghean) Ngay sau ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Trung ương Đảng ta đã thành lập Ban cổ động và tuyên truyền, coi đó là mặt trận hàng đầu để tuyên truyền giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác Lê-nin về chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng.

Sở dĩ công tác cổ động và tuyên truyền quan trọng như vậy vì “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Vấn đề này, Bác Hồ còn nhiều lần nhấn mạnh. Tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa II (1954), trong 10 công tác được xác định thì công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất (1). Bác giải thích rõ hơn: “Trong Đảng ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất”(2).

Tình hình phức tạp và nhiệm vụ mới hiện nay càng đòi hỏi công tác lãnh đạo tư tưởng cần được tăng cường từ Trung ương đến địa phương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư của Đảng trong buổi nói chuyện với Ban Tuyên giáo Trung ương đầu năm nay đã nói rõ: “Cần nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò công tác tuyên giáo nói chung, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói riêng trong tình hình hiện nay… Tôi muốn nhắc đây với trình độ nhận thức cao hơn bởi những diễn biến phức tạp, những đòi hỏi cao hơn của tình hình hiện nay”.Lãnh đạo tỉnh thăm mô hình quýt PQ1 ở Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ. Ảnh: Hữu Nghĩa

Công tác tư tưởng là quan trọng hàng đầu, nhưng khó ở chỗ tư tưởng rất trừu tượng. Và điều này, Bác Hồ cũng đã có những lời dạy bổ ích. Bác nói: “Chú ý đến cách phổ biến ý tưởng. Phải hết sức phổ thông, cố đi sâu vào quần chúng nhân dân, lấy những ví dụ bình thường trông thấy trước mắt mà nói, tránh những danh từ khó hiểu” và “trong tuyên truyền, anh chị em nên chú ý một điều này nữa là bao giờ ta cũng tôn trọng sự thực. Nói có sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe”.

Phương pháp đúng nhưng để làm công tác tư tưởng tốt cần phải có đội ngũ làm công tác tuyên giáo nói chung, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng nói riêng, đủ mạnh và có chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ những người làm công tác tuyên giáo không chỉ là những đồng chí trực tiếp làm ở ngành tuyên giáo mà bao gồm cả những người làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật, giáo dục, khoa học, trường đảng… Đội ngũ này đông tới hàng nghìn trên địa bàn tỉnh ta. Yêu cầu công tác tuyên giáo hiện nay đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị, sự kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối, có dũng khí đấu tranh và có trình độ chuyên môn giỏi. Tính chất và yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo trong khi tình hình diễn biến phức tạp đòi hỏi phải nói được, viết được, thuyết phục được. Điều quan trọng là về mặt phẩm chất tuyệt đối không bị cám dỗ bởi tiền bạc hay vật chất, không để sa vào cạm bẫy của các thế lực thù địch. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Những người đi giáo dục cũng phải được giáo dục, những người làm công tác tư tưởng cũng phải được bồi dưỡng về mặt tư tưởng”.

Nhiệm vụ của công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo hiện nay và những năm tiếp theo rất nặng nề và hết sức vẻ vang. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xác định những khó khăn, thách thức đối với ngành và nêu rõ trong Hội nghị toàn quốc ngày 14/1/2012 tại Thành phố Đà Nẵng.

Ở đây tôi chỉ nói thêm vài ý đối với ngành tuyên giáo tỉnh nhà. Nghị quyết lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Nghệ An với những mục tiêu đã rõ như: Phát triển kinh tế - xã hội miền tây, các vùng kinh tế trọng điểm, xây dựng Thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa Bắc Trung Bộ. Tóm lại, là công tác tuyên giáo phải làm rõ và quán triệt sâu sắc 7 chuyên đề, 5 chương trình đề án đã nêu trong nghị quyết đại hội. Không chỉ trong Đảng bộ mà toàn thể nhân dân. Từ nhận thức biến thành hành động đưa nghị quyết thành hiện thực vào cuối nhiệm kỳ 2014-2015.

Hiện nay, Trung ương Đảng ta và các tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vẫn đề “nóng”, nổi cộm và bức xúc trong xã hội. Tổ chức công tác đấu tranh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng, Nhà nước ta, trong đó nổi lên là đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, âm mưu diễn biến hòa bình-bạo loạn lật đổ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc đấu tranh và làm rõ quan điểm đúng đắn của Đảng nhất định phải là cuộc đấu tranh bảo vệ của toàn Đảng toàn dân, mà trước hết là đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, đội ngũ chủ lực của công tác tư tưởng của Đảng.

Mặt khác, dư luận cả nước đang hướng về 2 cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI). Đối với cuộc vận động lớn thứ hai, không chỉ để giải quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” mà còn củng cố niềm tin đối với Đảng. Do vậy, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo phải là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngành tuyên giáo không chỉ cổ vũ, hướng dẫn cuộc đấu tranh tự phê bình và phê bình đạt chất lượng mà còn tổ chức, tổng kết, tham mưu cho các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương chính sách và quan điểm của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo. Đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đó, ban tuyên giáo các cấp có phạm vi hoạt động rất rộng, nội dung rất phong phú, quan trọng thuộc hai mảng lớn: tuyên huấn và khoa giáo. Ban tuyên giáo các cấp định hướng tuyên truyền cho các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, lĩnh vực văn hóa văn nghệ và giáo dục nói chung, những vấn đề tư tưởng trong từng thời kỳ, nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy.

Những năm qua, những người làm công tác tuyên giáo cả nước cũng như Nghệ An đã thực hiện lời dạy của Bác để chọn những sự thực tiêu biểu, khách quan, có lợi cho dân, bảo đảm được tính Đảng để tuyên truyền; đã chủ động làm tốt việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là với các vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổ chức được 6 kỳ hội nghị báo cáo viên cho gần 1.000 lượt cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; kịp thời định hướng thông tin và cung cấp thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; ban hành được Quy chế hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; nhiều ban tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng cho hàng ngàn lượt người nghe.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh năm 2012 theo quy định mới của Trung ương với 53 đồng chí. Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các cấp đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của cấp mình với 619 đồng chí; Tại hội nghị báo cáo viên hàng tháng, ngoài nội dung thông tin thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn gắn với lồng ghép các chuyên đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường… Hàng tháng nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội nổi bật trên địa bàn để báo cáo các cấp, các ngành theo dõi và quan tâm xử lý; thực hiện tốt công tác thông tin - dư luận xã hội… Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh ta, tình hình chính trị giữ được ổn định, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhân ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo, ôn lại những lời dạy của Bác Hồ, nhắc lại những nguyên tắc, quan điểm chính của công tác tư tưởng tuyên giáo và những chỉ thị gần đây nhất của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương… nhằm đưa ngành tuyên giáo của tỉnh nhà phát triển nhanh và vững chắc hơn nữa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ mới.

(1), (2): Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, năm 2000, tập 7, trang 319.


Tô Hồng Hải -UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy