Tạm dừng thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi

(Baonghean) Ngày 26/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 9328/UBND-TH gửi Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị về việc tạm dừng thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình ban hành nghị quyết năm 2013 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu sửa đổi Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian xây dựng văn bản sửa đổi, tạm dừng việc lập thủ tục thu hút sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi. Sở, ngành, huyện, đơn vị nào còn chỉ tiêu biên chế chờ sau khi văn bản sửa đổi Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện việc tiếp nhận hoặc công bố công khai rộng rãi để thi tuyển công chức trong tháng 1/2013.


UBND tỉnh