Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông 2013

(Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh)

Vụ đông năm 2013 đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như giá vật tư đầu vào (giống, phân bón...) tăng cao; thời tiết có nhiều biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, phong trào sản xuất vụ đông những năm gần đây ở một số địa phương có dấu hiệu chững lại,...

Trước tình hình trên, để thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất nông nghiệp vụ đông 2013, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành, thị

a) Rà soát đánh giá lại kết quả sản xuất vụ đông 2012, xây dựng kế hoạch sản xuất thâm canh toàn diện, sản xuất hàng hóa hiệu quả cao.

b) Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ đông 2013 ở các địa phương. Phân công lãnh đạo UBND huyện và cán bộ các phòng, ban liên quan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã.

c) Cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm nông dân ngoài chính sách của Trung ương và của tỉnh, ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất trong nguồn xây dựng nông thôn mới đã phân cho các huyện, thành, thị để hỗ trợ cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất vụ đông có hiệu quả kinh tế cao.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... phục vụ sản xuất vụ đông 2013 ở địa phương; nhất thiết không để tình trạng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... không đảm bảo chất lượng đưa vào phục vụ sản xuất.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Thành lập các đoàn chỉ đạo sản xuất vụ đông 2013 để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông 2013 đã đề ra.

b) Căn cứ vào thời gian thu hoạch cây trồng vụ hè thu 2013, các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình thâm canh và những dự báo về thời tiết trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất vụ đông 2013 khoa học, sát với điều kiện thực tế của địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân sản xuất vụ đông 2013.

d) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân sản xuất vụ đông 2013; Đồng thời trình UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác khôi phục sản xuất nếu bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh.

4. Các cơ quan: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tăng thời lượng đưa tin những đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt để tạo phong trào sản xuất vụ đông 2013 đạt hiệu quả cao.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu UBND các huyện, thành, thị; các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xử lý kịp thời.

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch: Đinh Viết Hồng