Tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh

(Baonghean) - (Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND, ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An).

Tình hình nợ thuế những tháng đầu năm 2013 có xu hướng gia tăng và kéo dài, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vì nguyên nhân và động cơ khác nhau đã chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, vi phạm pháp luật về thuế. Tổng nợ thuế đến 30/6/2013 tăng 19,6% so với thời điểm cuối năm 2012. Mặc dù ngành Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế, nhưng số nợ thuế ngày càng tăng cao làm ảnh hưởng đến nguồn thu, gây khó khăn trong cân đối thu chi ngân sách Nhà nước.

Để khắc phục tình trạng nợ thuế nêu trên, chấp hành nghiêm pháp luật về thuế và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế): Ngoài các khoản thuế được miễn, giảm, giãn thời gian nộp thuế theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, người nộp thuế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế,nâng cao ý thức trong việc kê khai, tính thuế và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng thuế.

2. Cục Thuế Nghệ An có trách nhiệm:

a, Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các chi cục Thuế rà soát, phân tích nguyên nhân tình trạng nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế; tổ chức đôn đốc thu nộp ngân sách ngay khi phát sinh số thuế phải nộp. Công khai thông tin các trường hợp nợ thuế chây ì trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Củng cố hồ sơ các trường hợp có nợ thuế lớn, kéo dài để tổ chức cưỡng chế thu nợ thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b, Đôn đốc các tổ chức quản lý chi trả thu nhập nộp ngay tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

3. Cục Hải quan Nghệ An: Có trách nhiệm đôn đốc thu ngay các khoản thuế phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để tập trung thu nợ đọng thuế, không để tình trạng nợ thuế kéo dài.

4. Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quan. Khi nhận được quyết định cưỡng chế thuế, lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế, Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản thực hiện trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân đó nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để thu nợ thuế cho ngân sách Nhà nước.

5. Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác trên địa bàn: Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quan và thực hiện các quyết định cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế, Hải quan thông qua tài khoản và tài sản thế chấp của người nợ thuế có tại ngân hàng mình, theo quy định của pháp luật.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An: Có trách nhiệm chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quan và thực hiện các quyết định cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế, Hải quan thông qua tài khoản và tài sản thế chấp của người nợ thuế theo quy định của pháp luật.

7. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc tổ chức thu thuế và thu hồi nợ thuế.

8. Công an tỉnh Nghệ An: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và công an huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa 2 ngành Công an và Thuế đã được ký kết, đảm bảo trật tự, an toàn và hỗ trợ cơ quan Thuế trong quá trình cưỡng chế thu nợ; các tổ chức, cá nhân nợ thuế, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì khởi tố, điều tra để truy tố, xét xử theo quy định.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và Báo Nghệ An: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đề nghị của cơ quan Thuế.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Chi cục Thuế phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, ban quản lý các chợ thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc thu nợ thuế và phải thu ngay các khoản nợ thuế mới phát sinh. Các trường hợp chây ỳ, nợ thuế phải thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch

Thái Văn Hằng