Tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn đánh bạc

(Baonghean) - Để chuẩn bị tốt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 28/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về tăng cường lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tệ nạn đánh bạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 115-KH/TU tổ chức tổng kết với mục đích đánh giá đúng thực trạng, tình hình và kết quả sau 10 năm thực hiện; qua tổng kết, kiểm điểm nghiêm túc những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tệ nạn đánh bạc nhằm triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 
Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng, Đoàn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tổng kết chỉ thị và gửi báo cáo tổng kết về cho Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 25/2/2014.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy:
 
- Xây dựng đề cương báo cáo tổng kết để làm cơ sở cho việc tự kiểm tra, báo cáo của các cơ quan, địa phương và của các đoàn kiểm tra.
 
- Chủ trì phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra kết  quả 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22 ở một số cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh.
 
- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác tham mưu cho Ban Thượng vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22.
 
- Theo dõi, đôn đốc cấp huyện, các ngành cấp tỉnh việc tổ chức tổng kết Chỉ thị số 22 đúng tiến độ và đạt chất lượng; tổng hợp tình hình chung và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
 
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy lập dự trù kinh phí tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị cấp tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định.
 
Đảng ủy Công an tỉnh:
 
- Thống nhất với Ban Nội chính Tỉnh ủy cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra với nhiệm vụ là trưởng phó đoàn.
 
- Cùng với Ban Nội chí Tỉnh ủy xây dựng dự thảo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị (hoàn thành trước ngày 25/2/2014).
 
Văn phòng Tỉnh ủy:
 
Tham mưu giải quyết kinh phí các cuộc kiểm tra, hội họp và chuyển bị giấy mời để tổ chức hội nghị cấp tỉnh.
 
P.V