Tăng cường kỷ luât, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị

(Baonghean.vn) - Ngày 29/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 2764/UBND-TH về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nội dung như sau:
 
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT-TU ngày 03/12/2013 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 06/4/2013.
 
Trong thời gian qua, việc thực hiện các chỉ thị nêu trên đã góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; vi phạm quy chế phát ngôn, giờ giấc làm việc (như uống rượu, bia, uống cà phê và làm việc riêng trong giờ hành chính...) ảnh hưởng đến tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và tập thể cơ quan, đơn vị.
 
Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, góp phần thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường giao Sở Nội vụ:
 
1. Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị nêu trên của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (thành phần gồm: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh; mời Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An đưa tin).
 
2. Kịp thời báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm./.