Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

(Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND, ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An từng bước được nâng cao. Tuy vậy, hiện nay một số cơ quan, đơn vị vẫn còn buông lỏng công tác quản lý; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính chưa đầy đủ, một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu ý thức trách nhiệm, tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, gây tâm lý không tốt trong dư luận xã hội, ở một số cơ quan, đơn vị còn có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật.

Để xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại sở, ban, ngành, địa phương, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trong công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu, bia, đồ uống có nồng độ cồn trước, trong giờ làm việc; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các cơ quan, đơn vị. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ tại trụ sở phải đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện việc giám sát.

3. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng các hình thức liên thông mới trong giải quyết công việc có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; có biện pháp xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức cố tình dây dưa, kéo dài thời hạn xử lý công việc.

Các cơ quan, đơn vị công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính; trực tiếp công khai xin lỗi nhân dân, doanh nghiệp khi xử lý hồ sơ chậm mà không có lý do chính đáng; tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về việc cung cấp các dịch vụ công; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; xác định vị trí việc làm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý; bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung thanh tra công vụ; tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ để đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm, kiên quyết những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tục.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quy định bát buộc sử dụng hộp thư công vụ tỉnh (mail.nghean.gov.vn) để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, trao đổi thông tin; đưa vào áp dụng các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý nhằm giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; nghiên cứu, cải tiến các quy trình giải quyết công việc trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc phù hợp. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Tăng cường hội họp, giao ban bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí.

6. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

7. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thanh tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

8. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về các nội dung của Chỉ thị này.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ).

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                Chủ tich

                                                                              Hồ Đức Phớc

Tin mới

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu thứ 2, giành trọn 6 điểm qua 2 trận thắng, đội Nhi đồng Diễn Châu vững vàng ngôi đầu bảng B. Ở các bảng đấu khác, các đội nhất, nhì bảng sẽ hiện rõ sau ngày mai 11/6.
Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

(Baonghean.vn) - Trận ra quân, cả 2 đội bóng TN TX.Cửa Lò và TN Kỳ Sơn đều thất bại. Ở lượt trận thứ 2, TN TX Cửa Lò đã cho thấy quyết tâm giành điểm và khán giả đã được chứng kiến trận đấu mãn nhãn với 7 bàn thắng được ghi nghiêng về đội TN TX. Cửa Lò.
Theo giới chuyên môn: Đây là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho tới nay. Ảnh: Đức Anh

Thiếu niên Cửa Lò giành chiến thắng trước Kỳ Sơn trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Trong hiệp 1, đội thiếu niên Kỳ Sơn ghi bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Đây được xem là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho đến nay.
Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

(Baonghean.vn) - Với lối viết mềm mại, nhiều cảm xúc, tác phẩm đã chạm đến sự rung cảm trong lòng độc giả, bởi nếu như văn chương giúp tác giả ghi lại dấu ấn ký ức thì nó cũng khiến người đọc lưu giữ ký ức ấy, và khơi gợi trong họ những kỉ niệm ngọt ngào khác từng có trong cuộc đời.
Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

(Baonghean.vn) - Hình như màu đỏ đã mang lại phép mầu nhiệm khi Thiếu niên Kỳ Sơn đã dẫn trước tỷ số nhưng vào những phút cuối hiệp 2, Thiếu niên Cửa Lò dồn dập tấn công, lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Căn cước sửa đổi; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập; Nhiều hoạt tình nguyện của tuổi trẻ; Khai mạc Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An; Sôi động giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 10/6.
Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

(Baonghean.vn) - Khi cầu thủ nhí Diễn Châu đang tìm hướng đá thích hợp, được đồng đội nhắc “sút thẳng gôn luôn đi” thì ngay lập tức, cầu thủ đội Thái Hoà đáp trả “Định 'ăn gỏi' choa à? Nỏ dệ mô!”.
Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

(Baonghean.vn) - Sở hữu đội hình cầu thủ có lối chơi, kỹ thuật chắc chắn, Nhi đồng Tân Kỳ đã dội một "cơn mưa bàn thắng" trước Nhi đồng Nghi Lộc với tỷ số 9-0. Trong đó, cầu thủ số 4 Cao Huy Hoàng đã ghi 4 bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp 1.
Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - HLV Mai Thái Uy ngậm ngùi : “Đây là trận đấu cuối cùng trong nghiệp làm huấn luyện viên của thầy. Các con hãy đá hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình, dù thắng hay thua thì cũng đã đá hết sức mình”.