Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét, thi tốt nghiệp và tuyển sinh

(Baonghean) - Chỉ thị số 08/CT.UBND ngày 14/5/2014.
 
Công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định, an toàn, đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy vậy, qua các kỳ thi vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế.
 
Quán triệt yêu cầu "Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan" của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", nhằm tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2014, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 
 
1. Xác định việc tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 là một trong những biện pháp chủ yếu để đanh giá kết quả dạy và học của ngành Giáo dục và Đào tạo; Vì vậy, tổ chức thi nghiêm túc sẽ là động lực quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường. Trên cơ sở đó, các cấp chính quyền tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nắm được chủ trương triển khai những điều chỉnh cơ bản trong công tác tổ chức thi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
 
2. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thành chương trình năm học 2013 - 2014, triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học sinh trong dịp tổng kết năm học, tổ chức ôn tập chu đáo để học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, tự tin bước vào kỳ thi; Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt hơn công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của các kỳ thi, quán triệt đầy đủ các quy định mới trong việc tổ chức các kỳ thi; Tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở đúng quy chế; Quán triệt cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các nhà trường học tập và có thái độ nghiêm túc thực hiện quy chế thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý và giáo viên; xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án cụ thể về từng cuộc thi, tham mưu đề xuất với chính quyền những việc phải giải quyết để đảm bảo điều kiện và an toàn cho các kỳ thi; Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra thi, phải làm cho hoạt động thanh tra thi thực sự góp phần tích cực để các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác thi và tuyển sinh.
 
3. UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Thái Hoà, Hoàng Mai dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, bằng mọi biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp thực tế và khả thi; Tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ... để tổ chức tốt, đảm bảo trật tự an toàn cho các kỳ thi diễn ra trên địa bàn của mình và phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng lộn xộn xảy ra.
 
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhận thức đúng về mục đích, yêu cầu của thi cử, những điểm mới trong việc tổ chức các kỳ thi để mọi người cùng tham gia thực hiện các kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
 
5. Công an tỉnh chỉ đạo và có kế hoạch bảo đảm an toàn cho các kỳ thi trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là bảo đảm an toàn việc vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi của học sinh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ thi cho lực lượng của mình, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công an làm nhiệm vụ thi, kiên quyết không để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực lộn xộn tại các điểm thi.
 
6. Các sở, ngành liên quan:
 
- Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm kịp thời nguồn kinh phi phục vụ các kỳ thi.
 
- Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ động phòng chống, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; có giải pháp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các điểm thi.
 
- Công ty Điện lực Nghệ An: xây dựng phương án (ưu tiên cao nhất) bảo đảm nguồn điện phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh diễn ra trên địa bàn tỉnh.
 
- Sở Giao thông - Vận tải, Bưu điện Nghệ An. Viễn thông Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tỉnh, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về ngân sách, an toàn giao thông, thông tin liên lạc,... cho các kỳ thi.
 
Đề nghị các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt chỉ thị này. Kết thúc mỗi kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.
 
UBND tỉnh