Tăng cường phát huy dân chủ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

(Baonghean.vn)- Sáng 14/8, Tiểu ban 71/CP thuộc Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh tiến hành họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012. Đồng chí Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Từ đầu năm đến nay, các thành viên Tiểu ban 71/CP đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu, ra văn bản về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên, đồng thời bám sát nội dung hoạt động,tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở; nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại của các cơ sở trong việc thực hiện QCDCCS. Nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn thực hiện hội nghị CBCC đạt kết quả tốt. Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, 100% đơn vị đã thành lập ban thực hiện QCDC, hơn 90% đơn vị có bộ quy chế cơ quan; 100% đơn vị có Ban thanh tra nhân dân và xây dựng được quy chế phối hợp với chuyên môn và BCH Công đoàn . Đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác QCDCCS, qua đó, các đơn vị đã đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại đó là QCDC ở một số nơi chưa thực hiện thường xuyên, nhiều nơi còn hình thức, nể nang, ban thanh tra nhân dân hoạt động chưa tích cực, dẫn đến dân chủ chưa được phát huy hiệu quả. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ các thành viên, từ nay đến cuối năm, Tiểu ban sẽ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quy chế cơ quan. Qua đó nhắc nhở, đôn đốc và chấn chỉnh những hạn chế, sai sót, vi phạm dân chủ tại cơ sở, bảo đảm môi trường hoạt động của các cơ quan đơn vị lành mạnh, vai trò dân chủ được phát huy, CBCNV đóng góp trí lực xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.


HN