Tạo sự thống nhất cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

(Baonghean) - Trong hai ngày 22-23/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy về những định hướng, chỉ đạo của tỉnh nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc thăm hỏi thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.                                                             Ảnh: Thanh Lê.

PV: Thưa đồng chí! Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng. Xin đồng chí cho biết nội dung cơ  bản và tinh thần cốt lõi của hội nghị?

Đồng chí Hồ Đức Phớc: Từ ngày 2 đến ngày 15/5/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề quan trọng đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân ta và  sự phát triển bền vững của đất nước.  Hội nghị đã thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng.

Đó là: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định và bầu bổ sung 2 đồng chí vào Bộ Chính trị và 1 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng…

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 7 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo viên Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề trọng tâm của hội nghị.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận và thông qua; Nắm vững những điểm mới quan trọng, cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cần phải  tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, chủ động chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị toàn tỉnh quán triệt, học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra. Mặc dù trong thời điểm này các cơ quan, địa phương, đơn vị đang triển khai thực hiện nhiều công việc, nhưng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các ban, ngành, địa phương, đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, nghiên cứu, quán triệt những nội dung của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). BTV Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đó.

PV: Trong hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XI) cũng đặt ra vấn đề "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Xin đồng chí cho biết, Nghệ An sẽ làm gì để thực hiện tốt công tác này?

Đồng chí Hồ Đức Phớc: Đây là nghị quyết toàn diện, hệ thống, sâu sắc nhất về công tác dân vận so với các nghị quyết đã được ban hành trước đây. Nghị quyết đã xác định: công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Nhất là, trong điều kiện hiện nay, chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng thì mới huy động sức mạnh to lớn của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Do vậy, trong chỉ đạo, điều hành, chúng ta cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, về đại đoàn kết dân tộc; thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác tuyên truyền cần được tăng cường, kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân. Đặc biệt, phải kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy đã xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Trong đó tập trung: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị các cấp thực hiện công tác dân vận; củng cố  mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ quê hương giàu mạnh.

Muốn thực hiện mục tiêu này, các cấp ủy đảng ở từng địa phương, đơn vị phải lãnh đạo kiểm tra, giám sát thực hiện tốt quy chế công tác dân vận; quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân; quy chế dân chủ cơ sở; tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống của người dân. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm khi để xẩy ra điểm nóng trên địa bàn; trong một nhiệm kỳ phải có nghị quyết chuyên đề hoặc các chương trình, đề án về công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”, tập trung làm chuyển biến những khâu yếu, địa bàn yếu… phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

PV:  Để Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) sớm đi vào cuộc sống, quan điểm, định hướng chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy trong thời gian tới như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Đức Phớc:  Để Nghị quyết T.Ư7 đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ việc học tập, quán triệt, từ văn bản, tài liệu cho đến việc lựa chọn báo cáo viên. Báo cáo viên phải là những người thật sự am hiểu về các lĩnh vực mình báo cáo, tốt nhất là bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt những nghị quyết quan trọng và phân công cho các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ cấp ủy để triển khai học tập.

Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo đúng nguyên tắc bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm về nội dung cũng như chất lượng của việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần cốt lõi của các văn kiện Hội nghị Trung ương 7, nhất là những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình kế hoạch và các giải pháp thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần hết sức chú ý đến các giải pháp vừa chủ động, vừa sáng tạo để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Coi đó là cơ sở để kiểm tra, giám sát quy trách nhiệm của các cấp, các ngành, của từng cá nhân cụ thể.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bằng hình thức đa dạng, phù hợp.

Trong thời gian tới, cần gắn việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và các kết luận của Trung ương với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn khác, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


K.Ly - T.Lê