Tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp

(Baonghean) - Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An
 
P.V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả cụ thể về công tác đại hội điểm các tổ chức Đảng cơ sở?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Đến thời điểm này, các đơn vị đã chỉ đạo xong việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Toàn tỉnh đã chọn 94/1.616 (5,82%) đảng bộ, chi bộ cơ sở làm điểm chỉ đạo đại hội, trong đó có 12/94 (12,76%) đảng bộ, chi bộ cơ sở thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Ngày 27/3/2015, Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến để kịp thời rút kinh nghiệm. Hội nghị khẳng định việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở cơ bản thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung, đảm bảo chất lượng; cụ thể đánh giá có một số nét nổi bật như sau:
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Lộc (TX. Hoàng Mai) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Nguyễn Vân
 
Thứ nhất: Các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt tốt Chỉ thị số 36-CT/TW, Thông tri số 11-TTr/TU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn khác của cấp trên đến cán bộ, đảng viên; chủ động thành lập các tiểu ban giúp việc, các đoàn (tổ) công tác chỉ đạo đại hội; kịp thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xây dựng đề cương văn kiện, quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới, những nội dung mới trong Quy chế bầu cử của Đảng được ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
Thứ hai: Việc xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được các đơn vị chuẩn bị khá tốt. Việc tổ chức lấy ý kiến  tham gia báo cáo chính trị theo đúng hướng dẫn của cấp trên; một số nơi tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các phòng, ban, ngành cấp huyện, qua đó giúp các đảng bộ cơ sở đề ra được những chủ trương, mục tiêu, giải pháp sát thực và phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị.
 
Thứ ba: Quá trình chuẩn bị nhân sự nhìn chung bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, dân chủ, khách quan. Đề án nhân sự cấp ủy đã xác định rõ được các tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định, do vậy ở các cơ sở đã đại hội đều bầu được cấp ủy đủ số lượng. Một trong những điểm mới rõ nét trong công tác nhân sự nhiệm kỳ này đó là các đồng chí cấp ủy mới được bầu đều đạt tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo yêu cầu. Theo thống kê kết quả các cơ sở đã đại hội điểm thì tỷ lệ, cơ cấu bảo đảm được yêu cầu chung: tỷ lệ nữ trong cấp ủy đạt 15,11%, cán bộ trẻ đạt 12,51%, tỷ lệ đổi mới đạt 27,92% và có 3 độ tuổi trong cấp ủy và ban thường vụ. 
 
Thứ tư: Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội đã được các cơ sở quan tâm; nhiều đảng bộ, chi bộ đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi; công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ; đại hội diễn ra an toàn, tiết kiệm.
 
Thứ năm: Cấp ủy cấp trên đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đi dự, kiểm tra và chỉ đạo việc tổ chức đại hội tại các đơn vị, đặc biệt là những đơn vị được tỉnh lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và tương đương. Lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ chuyên quản thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bám sát các đơn vị để chỉ đạo đại hội; phát hiện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở…
 
P.V: Thông qua chỉ đạo và kiểm tra công tác đại hội điểm cơ sở, chuẩn bị đại hội cơ sở đại trà, tiến tới đại hội cấp trên cơ sở ở các tổ chức đảng, đồng chí có thể chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Chỉ thị số 36 - CT/TW và các văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự của đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; đặc biệt Quy chế bầu cử trong Đảng có nhiều điểm mới và khác so với các nhiệm kỳ đại hội trước đây, do đó cấp ủy cơ sở, thậm chí cấp ủy cấp trên cơ sở còn lúng túng trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện dẫn đến có những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục, cụ thể:
 
- Về công tác chuẩn bị: Việc xây dựng báo cáo chính trị có nơi còn dài, chưa bám sát đề cương, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể, một số nơi chưa xác định rõ được chỉ tiêu, giải pháp thực hiện gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của từng địa phương, đơn vị. Đối với báo cáo kiểm điểm cấp ủy có một số đảng bộ chuẩn bị còn trùng lặp với những nội dung đã được đề cập trong báo cáo chính trị, chưa nêu bật được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, chế độ công tác và tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy khóa cũ.
 
- Về công tác nhân sự đại hội: Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy có nơi còn lúng túng, bị động; việc rà soát, bổ sung quy hoạch A3 chưa sát với nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy mới. Việc xử lý thông tin, nắm tình hình tư tưởng trong nội bộ đảng viên và giải quyết đơn thư, tố cáo có nơi chưa kịp thời, còn để xẩy ra tình trạng ngay trong đại hội phải xử lý tình huống phức tạp; có nơi đồng chí bí thư cấp ủy khóa cũ không trúng cử cấp ủy khóa mới. Cấp ủy mới được bầu ở một số nơi còn nợ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; tỷ lệ nữ, trẻ, đổi mới trong cấp ủy còn thấp.
 
- Đối với việc tổ chức đại hội: Ở một số đại hội chương trình chưa thật hợp lý; công tác điều hành của đoàn chủ tịch còn lúng túng. Một số tham luận còn dài, chưa tập trung cao cho phần mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, nhất là về công tác xây dựng Đảng. Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên chủ yếu là tổng hợp ý kiến góp ý do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị, phát biểu trực tiếp của đại biểu tại đại hội còn ít. Một số nơi chưa nắm vững quy chế bầu cử trong Đảng, chọn ban kiểm phiếu chưa có kinh nghiệm nên mất nhiều thời gian cho công tác bầu cử.
 
- Đối với công tác chỉ đạo của cấp trên: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp ở một số đơn vị còn hạn chế. Cán bộ trực tiếp chỉ đạo có nơi chưa nắm chắc các quy định và hướng dẫn nên thiếu thống nhất trong chỉ đạo. Một số nơi sau duyệt đại hội, ban thường vụ cấp ủy cấp trên không thông báo những nội dung đã được duyệt cho cấp ủy cấp dưới hoặc có thông báo nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc tiếp thu, chỉnh lý những nội dung góp ý vào văn kiện, chương trình đại hội hạn chế. 
 
P.V: Từ những vấn đề nêu trên, xin đồng chí nêu một số điểm cần lưu ý, rút kinh nghiệm cho đại hội đại trà cấp cơ sở và đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đảm bảo diễn ra đúng quan điểm chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Chính trị và thành công tốt đẹp?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Để chỉ đạo thành công đại hội đại trà cấp cơ sở và đại hội cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, thời gian tới, cấp ủy các cấp cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo đánh giá tình hình đại hội điểm cấp cơ sở, trong đó cần tập trung vào những vấn đề sau: 
 
Thứ nhất: Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng và công tác tuyên truyền; gắn với việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề của năm 2015. 
 
Thứ hai: Chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng: 
 
- Báo cáo chính trị cần có kết cấu hợp lý, phần đánh giá phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ những chỉ tiêu không đạt và nguyên nhân; phần phương hướng cần xác định tiêu đề đại hội, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phải có tính tiến công nhưng đồng thời phải có căn cứ khoa học, sát với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, tránh duy ý chí. 
 
- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần ngắn gọn, đánh giá được vai trò lãnh đạo của ban chấp hành, ban thường vụ đối với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Trung ương, báo cáo chính trị và tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy của cấp trên cơ sở cần làm tốt khâu tổng hợp ý kiến góp ý; đồng thời tại đại hội cần dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, tập trung những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau và biểu quyết thông qua. 
 
Thứ ba: Công tác nhân sự đại hội phải thực hiện thật sự dân chủ trên tinh thần đổi mới, tránh nể nang, níu kéo, chú ý bảo đảm tỷ lệ cơ cấu nữ, trẻ, dân tộc nhưng phải lấy tiêu chuẩn làm chính, theo hướng nâng cao chất lượng ban chấp hành, ban thường vụ. Cần phải kết hợp nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc, những vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn đọng hoặc mới phát sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Những vấn đề liên quan đến nhân sự đại hội (trong thời hạn xử lý) phải giải quyết và có kết luận trước đại hội theo quy định. 
 
Thứ năm: Làm tốt công tác vận động quần chúng nhằm tập hợp rộng rãi ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Khơi dậy và tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, tạo động lực và động cơ phấn đấu, khơi dậy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Thứ sáu: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2015 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra, nhất là chương trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Thứ bảy: Triển khai những việc cần làm ngay sau đại hội, kịp thời làm thủ tục chuẩn y cấp ủy; xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy, chương trình hành động và phân công thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Chủ động rà soát, triển khai thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy.  
 
Thứ tám: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cơ sở. Phân công rõ trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách của từng ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành. Chú trọng chỉ đạo những nơi có khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự; trong chỉ đạo phải nắm chắc nguyên tắc, quy định, quy trình để đảm bảo sự thống nhất chung không để cơ sở lúng túng. Sau đại hội cơ sở cần phải tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, kịp thời kiểm điểm, xử lý đối với những nơi có vi phạm; đồng thời rà soát các văn bản của cấp mình để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các quy định, hướng dẫn của cấp trên, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới đại hội cấp trên cơ sở.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Mai Hoa (Thực hiện)