Thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

( Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 3766/UBND-XD về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Nội dung công văn nêu rõ.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các ban quản lý dự án có đầu tư xây dựng của Tỉnh

Thực hiện Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng, UBND tỉnh đã có Công văn 846/UBND-XD ngày 06/02/2015 về một số quy định trong lĩnh vực xây dựng thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Ngày 02/3/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1101/BKHĐT-TH hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 940/SKHĐT-TH ngày 01/06/2015 về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và các chủ thể liên quan đến thực hiện đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3482/BXD-HDXD ngày 30/12/2014; Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Về trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án: thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương II của Luật Đầu tư công và theo hướng dẫn tại điểm 2, mục III của Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phân công cụ thể như sau:

- Đối với các chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư và các dự án khác theo phân công của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi phê duyệt quyết định đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng di cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, Sở Xây dựng thẩm định phần kỹ thuật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đối với dự án quy mô nhỏ; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ yếu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư công, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện, làm cơ sở để xem xét bố trí trong kế hoạch đầu tư công.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo báo UBND tỉnh để xem xét, hướng dẫn cụ thể hoặc báo cáo Chính phủ, Bộ ngành T.Ư xin ý kiến thực hiện./.

TM.UBND

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Đường