Thân nhân của 2 người có công trở lên được tối đa 2 suất trợ cấp tiền tuất

Ngày 9/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó đáng chú ý là quy định về những nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công.

Cụ thể, thân nhân của 2 người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa 2 suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng; thân nhân của 1 liệt sĩ đồng thời là thân nhân của 2 người có công từ trần trở lên chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của 1 liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất hàng tháng của 1 người có công từ trần; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ; trong trường hợp người có công với cách mạng từ trần thuộc hai đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh người có công trở lên thì thân nhân của người đó chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của 1 đối tượng…

Riêng đối với thân nhân của của 1 liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1 lần mức chuẩn; thân nhân của 2 liệt sĩ được hưởng trợ cấp bằng 2 lần mức chuẩn; thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền bằng 3 lần mức chuẩn; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng 1 lần mức chuẩn.

Đặc biệt, trong trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/lần/năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2013; các chế độ ưu đãi người có công với cách mang và thân nhân của họ được quy định tại Nghị định này áp dụng từ ngày 01/01/2013. Nghị định này cũng bãi bỏ đối với Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006; Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007; Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008.


NT (Tổng hợp)