Thanh Chương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 ( Khóa VIII)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 31/01, Huyện ủy Thanh Chương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998 - 2012); triển khai Chỉ thị 09/CT-TU, ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Nghị quyết Trung ương 5 đã được Huyện ủy Thanh Chương triển khai nghiêm túc, bài bản, tạo ra nhiều bước chuyển quan trọng, góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Môi trường văn hóa và đời sống văn hóa được phát triển rộng khắp, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt xã hội đi vào nền nếp, tiết kiệm, văn minh. Huyện đã chú trọng xây dựng mô hình đơn vị văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa. Hệ thống cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đồng bộ được quan tâm đầu tư với 9/40 xã đạt tiêu chí thiết chế đồng bộ; 492/501 xóm có nhà văn hóa. Chăm lo tạo ra bước chuyển trong phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, tạo bước chuyển mới về sự nghiệp văn học – nghệ thuật mang đậm đà bản sắc của dân tộc, quê hương Nghệ An và của Thanh Chương.
 
Đồng chí Bùi Đình Sâm đã đánh giá cao kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của huyện Thanh Chương, đồng thời nhấn mạnh: huyện cần chú trọng phát huy giá trị con người và di sản văn hóa của Thanh Chương, đi sâu hơn với chính sách tôn giáo và dân tộc. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng góp phần làm tốt công tác hơn công tác văn hóa.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện đã ký cam kết thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2013.Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thanh Chương ký cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2013. 
 


Đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5.Trao giấp khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5.

Dịp này, Huyện ủy Thanh Chương đã trao tặng giấy khen cho 19 tập thể, 3 dòng họ, 5 gia đình và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XIII). 


Minh Chi