Thành phố trực thuộc TƯ quy định màu sơn xe taxi

Đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố phải thực hiện màu sơn theo quy định thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND của thành phố...

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được Bộ GTVT trình Chính phủ, trong đó có nội dung quy định đối với mầu sơn xe taxi.

Theo đó doanh nghiệp, hợp tác xã phải đăng ký trang trí màu sơn đặc trưng thống nhất trên nền màu sơn đăng ký của phương tiện (không trùng với trang trí màu sơn đã đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã trước đó), biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch trên phương tiện của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có quy định màu sơn cho xe taxi thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện màu sơn theo quy định của thành phố.

Theo quy định này, Bộ GTVT muốn giúp người dân nhận biết được sự khác nhau giữa các hãng taxi để lựa chọn khi có nhu cầu đi lại bằng taxi (kết hợp cùng số điện thoại và biểu trưng logo).

Doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều sự lựa chọn cho việc đăng ký màu sơn và hình thức trang trí trên nền mầu sơn theo đăng ký của phương tiện.

Như vậy, quy định trên không bắt buộc doanh nghiệp, hợp tác xã phải sơn lại tất cả các xe theo một màu đồng nhất mà chỉ bắt buộc tất cả các xe trong từng doanh nghiệp phải có sự thống nhất về cách thức trang trí và màu sơn trong phần trang trí.

Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, nếu có quy định về mầu sơn xe taxi của các doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố thì phải thực hiện màu sơn theo quy định thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND của thành phố./.


Theo(vov.vn) - L.T