Thanh tra kinh doanh và quản lý vàng

Sẽ thanh tra trách nhiệm của NHNN đối với hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàngẢnh minh họa

Ngày 22/4, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra số 846/QĐ-TTCP ngày 16/4/2013, Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàng. Thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2009 đến hết tháng 3/2013; khi cần thiết, có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố Quyết định.

Cũng tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 860/QĐ-TTCP ngày 17/4/2013, Quyết định thành lập Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 846/QĐ-TTCP ngày 16/4/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ trưởng và các thành viên Tổ giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và Kế hoạch giám sát được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt./.


Theo (vov.vn) - L.T