Thay đổi giá cước dịch vụ bưu chính phải thông báo bằng văn bản

(Baonghean) - Đây là một trong những nội dung chính được quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.


Cụ thể, từ ngày 1/5/2012, những thay đổi về giá cước các dịch vụ bưu chính đang áp dụng và giá cước các dịch vụ bưu chính mới phát sinh phải được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thông báo bằng văn bản (theo mẫu) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày giá cước mới có hiệu lực.


Cũng theo Thông tư này, người sử dụng dịch vụ bưu chính có thể được hoàn trả cước dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã thu. Tuy nhiên, cước dịch vụ này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012.


N.T (Tổng hợp)