Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2013

(Baonghean) - Do ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7/2013 trùng vào kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 15/7/2013 đến ngày 17/7/2013), nên lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2013 của Hội đồng Tiếp công dân tỉnh có sự thay đổi: tổ chức tiếp công dân vào ngày 18/7/2013.

Vậy, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh được biết.

TL Chủ tịch
KT Chánh văn phòng
Phó văn phòng: Phan Đức Sơn