Thay đổi mới về thuế từ ngày 1/7/2013

(Baonghean) - Một số cá nhân ở Thành phố Vinh hỏi: Từ ngày 1/7/2013 thay đổi một số chính sách về thuế TNCN, TNDN và thuế VAT, có những điểm gì mới?

Trả lời:

1. Đối tượng doanh nghiệp với mức thuế suất thuế TNDN mới:

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản đổi mới có hiệu lực từ 1/7/2013 của Luật Thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13 và Luật Thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13. Cụ thể gồm các quy định:

- Doanh nghiệp nhỏ có doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm được hưởng thuế suất TNDN 20%.

- Doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được hưởng thuế suất TNDN 10% và thuế suất GTGT 5%.

- Doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được hưởng thuế suất 5% trong khoảng thời gian từ 1/7/2013 đến hết 30/6/2014.

Theo đó, doanh thu (không quá 20 tỷ đồng) làm căn cứ xét hưởng thuế suất TNDN 20% là doanh thu của năm trước liền kề.

Riêng các doanh nghiệp có kỳ tính thuế năm 2012 ít hơn hoặc nhiều hơn 12 tháng và doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì căn cứ vào doanh thu bình quân tháng của năm 2012 và doanh thu bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết tháng 6. Nếu doanh thu bình quân tháng không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì được hưởng thuế suất 20%.

Doanh thu từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất TNDN 10% là doanh thu phát sinh từ 1/7/2013, không phụ thuộc thời điểm ký hợp đồng.

2. Thuế TNCN khi công ty trả cổ tức:

Công văn số 2269/TCT-TNCN ngày 16/7/2013 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại điểm 3, Mục II Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC, khi chi trả cổ tức cho cá nhân, Công ty phải chịu trách nhiệm khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn. Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty chi trả cổ tức cho cán bộ, công nhân viên bằng lãi suất tiết kiệm hằng năm tại ngân hàng tính trên số cổ phần nắm giữ cũng thuộc đối tượng chịu thuế đầu tư vốn

Nếu Công ty không trả cổ tức mà mua lại cổ phần của cá nhân với giá mua bằng mệnh giá (+) số tiền lãi tiết kiệm nói trên thì thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần này được xem là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng không đăng ký nộp thuế theo biểu toàn phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Giá chuyển nhượng = [mệnh giá + tiền lãi] x số lượng cổ phần.

3. Thuế TNCN, thu nhập vãng lai:

Văn bản hướng dẫn tạm thời một số quy định đổi mới của Luật Thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13, áp dụng ngay từ thời điểm 1/7/2013. Các quy định này bao gồm:

- Tăng mức giảm trừ bản thân từ 4 triệu lên 9 triệu đồng/người/tháng và giảm trừ người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/người/tháng.

- Thời hạn thuê nhà làm căn cứ xác định người nước ngoài là cá nhân cư trú được điều chỉnh tăng từ 90 lên 183 ngày.

- Mức thu nhập tính khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ đối với lao động thời vụ được nâng từ 1 triệu lên 2 triệu đồng. Tỷ lệ khấu trừ cũng được quy định thống nhất là 10%, bất kể cá nhân có hay không có mã số thuế.

- Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, không phân biệt của Công ty đại chúng hay không, đều được xác định là thu nhập từ chứng khoán.

- Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không được miễn thuế TNCN theo diện nhà ở duy nhất.

- Khoản tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ và tiền tích lũy hưu trí tự nguyện phải chịu 10% thuế TNCN. Các doanh nghiệp bảo hiểm và Công ty quản lý quỹ sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ khoản thuế này trước khi chi trả nên doanh nghiệp không phải cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN trong kỳ.


N.T (Tổng hợp)