Thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành): Xứng đáng đầu tàu tăng trưởng

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với sự hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả của cấp trên,  Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành) đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ đề ra.
 
Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ đạt 12,63%; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng, nông nghiệp - thủy sản chỉ còn 14,5%; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại chiếm 86,5%; bình quân thu nhập đầu người đạt 25,22 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2015 đạt bình quân 102,6 tỷ đồng/năm. 
 
Quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từng bước được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã mở rộng thêm được nhiều cơ sở kinh doanh, thu hút nhiều lao động khai thác lợi thế trung tâm của huyện; hình thành thành các khu vực buôn bán tập trung, các dịch vụ ngày càng đa dạng, góp phần định hình mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Thị trấn đã huy động được 16 tỷ đồng xây dựng một số hạng mục hạ tầng; tiếp tục phát triển quỹ tín dụng nhân dân bằng mở rộng đầu tư ngoài địa bàn để khai thác nguồn vốn và mở rộng kinh doanh….
 
Trên lĩnh vực văn hóa, thông tin và giáo dục - đào tạo: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị trấn đi vào chiều sâu, toàn thị trấn có 5/8 khối, xóm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%. Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao và luôn đứng tốp đầu của huyện; phấn đấu cuối năm 2015 cả 3 bậc học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về y tế và thiết chế VHTT đồng bộ…
 
Một góc Thị trấn Yên Thành.
 
Là đô thị trung tâm của huyện, địa bàn trọng điểm về QP-AN đặc biệt là trật tự an toàn xã hội, nên cấp ủy, chính quyền Thị trấn rất quan tâm công tác này và xem đó là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Đảng ủy Thị trấn cũng thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Sau Đại hội Đảng bộ, Thị trấn đã tiến hành luân chuyển một số vị trí theo định hướng công tác cán bộ; tổ chức bổ sung rà soát quy hoạch cán bộ, cán bộ dự nguồn, cán bộ trẻ, tổ chức gửi đào tạo, bồi dưỡng, tham gia tập huấn đầy đủ các chương trình do cấp trên tổ chức; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát và coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần thiết và có ý nghĩa, tác dụng lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình dân vận khéo; kịp thời nắm bắt và giải quyết hiệu quả các băn khoăn của đảng viên, quần chúng nhân dân.
 
Trong xây dựng chính quyền và các đoàn thể, đã tích cực nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tác phong lề lối làm việc, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với lĩnh vực đất đai, xây dựng và chính sách xã hội để nhân dân thuận tiện giao dịch và tránh được lãng phí thời gian của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Hàng năm, bám sát vào các đề án, các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, Thị trấn lựa chọn giải pháp hợp lý trong phát triển KT-XH, QP-AN và các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác, nhất là về việc chuyển đổi đất nông nghiệp theo yêu cầu phát triển đô thị…
 
Thăm quảng trường Phan Đăng Lưu ở Thị Trấn Yên Thành
 
Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Thị trấn cũng nhận ra một số bài học kinh nghiệm và nguyên nhân hạn chế, yếu kém. Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Thị trấn Yên Thành đặt mục tiêu tổng quát là phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy nhanh phát triển KT-XH, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch, đột phá trên lĩnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; giải quyết tốt vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ; tăng cường QP-AN, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân...
 
Đại hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể:  đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,25%; giá trị sản xuất đạt 185,45 tỷ đồng/năm; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế để đến năm 2020 công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn chiếm 92,5%, nông nghiệp - thủy sản còn 7,5%; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao hàng năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,3 triệu đồng vào năm 2020. Phấn đấu đạt và giữ vững 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; thị trấn phấn đấu từng bước đạt chuẩn văn hóa đô thị; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo không để xảy ra trọng án, vụ việc nổi cộm trên địa bàn; tiếp tục củng cố nâng chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ TSVM và vững mạnh tiêu biểu, 50% chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém; hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh các giải pháp đã đề ra, Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân Thị trấn Yên Thành nêu cao sự đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ đề ra, để Thị trấn tiếp tục phát triển vững chắc, trở thành đầu tàu tăng trưởng và là đô thị giàu mạnh, văn minh trên quê hương huyện lúa.
 
Lê Văn Hồng
(Bí thư Đảng bộ Thị trấn Yên Thành)