Thông báo đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ nhiệm và cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, dự án bắt đầu từ năm 2013 - 2014

(Baonghean) Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2013 về việc “Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014”, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An kính mời các cá nhân và tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm bắt đầu từ năm 2013-2014. Thời gian nhận các hồ sơ đăng ký từ ngày 18/1/2013 đến hết ngày 29/3/2013 (kể cả gửi theo đường bưu điện).

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án được chuẩn bị thành 11 bộ trong phong bì kín, nguyên vẹn, trên phong bì ghi rõ:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án

- Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án

- Tên đề tài, dự án đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và gửi theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An

Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383. 833607;  0383. 847627

Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân đã tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm 2013 và kính mời các tổ chức và cá nhân tham gia đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2013 - 2014 (có danh mục kèm theo).

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm bắt đầu thực hiện năm 2013 - 2014 của tỉnh Nghệ An