Thông báo về việc tiếp công dân của đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Căn cứ các quy định của Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014, sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh thông báo:
 
Kể từ ngày 01/7/2014, việc tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo luật định.
 
Do đó Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh sẽ không tổ chức việc tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh như trước đây.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan và công dân biết và thực hiện.
 
PV