Thủ tục thanh, quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean) - Theo Hướng dẫn số 1087/HD-SNN.KL, ngày 11/5/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh” thì thủ tục thanh, quyết toán tiền dị vụ môi trường rừng (DVMTR) như sau:

1. Về tạm ứng tiền, DVMTR mỗi năm được tạm ứng 2 lần (lần 1 ứng tối đa không quá 50% giá trị; lần 2 được ứng tiếp tối đa 20% giá trị). Hồ sơ tạm ứng gồm:

- Đối với nhóm 1 gồm: Tờ trình đề nghị của tổ chức chi trả cấp huyện; kế hoạch chi trả; Phương án quản lý BVR; Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/10.0000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cam kết BVR cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với UBND cấp xã (đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, giao rừng); Hợp đồng UBND xã ký với bên nhận khoán BVR đối với diện tích rừng do UBND xã quản lý (nếu rừng do Hạt kiểm lâm quản lý thì Hạt kiểm lâm ký hợp đồng); Danh sách chủ rừng cung ứng DVMTR được UBND huyện phê duyệt, xác nhận; Biểu xác nhận diện tích rừng cung ứng DVMTR(theo mẫu Thông tư liên tịch 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC); Báo cáo kết quả chi trả tiền DVMTR đã tạm ứng đợt trước và kế hoạch chi trả đợt tiếp theo, kèm theo danh sách chi trả tiền DVMTR đợt trước và các văn bản kiểm tra liên quan(nếu đề nghị tạm ứng lần 2 hoặc đề nghị thanh toán).

- Đối với chủ rừng nhóm 2: Tờ trình; Kế hoạch chi trả; Danh sách chủ rừng cung ứng DVMTR được UBND tỉnh phê duyệt, xác nhận; Phương án sử dụng tiền chi trả DVMTR đối với diện tích rừng không giao khoán mà chủ rừng tự tổ chức bảo vệ được cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt(nếu có); Cam kết BVR cung ứng DVMTR của chủ rừng là tổ chức với Sở NN&PT NT; Phương án quản lý BVR; Hồ sơ thiết kế kỹ thuật BVR vùng cung ứng DVMTR kèm theo bản đồ 1/10.000 hoặc 1/25.000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Biểu xác định diện tích rừng cung ứng (theo mẫu số 06, Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNN&PTNT-BTC); Hợp đồng giao khoán BVR cung ứng DVMTR với bên nhận khoán có xác nhận của UBND cấp xã; Hợp đồng chi trả DVMTR giữa Quỹ BVPTR cấp tỉnh với chủ rừng là tổ chức; Báo cáo kết quả chi trả tiền DVMTR đã tạm ứng đợt trước và kế hoạch chi trả đợt tiếp theo, kèm theo danh sách chi trả tiền DVMTR đợt trước và các văn bản kiểm tra liên quan(nếu đề nghị tạm ứng lần 2 hoặc đề nghị thanh toán).

2. Thanh toán tiền DVMTR:

a) Đối với chủ rừng nhóm 1: Ngoài có đủ hồ sơ như phần tạm ứng còn phải có tờ trình đề nghị thanh toán của tổ chức chi trả (Hạt kiểm lâm) cấp huyện; Kết quả nghiệm thu đối với diện tích giao khoán của UBND xã (hoặc Hạt kiểm lâm nếu rừng do Hạt kiểm lâm quản lý); Tổng hợp kết quả BVR của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Hạt kiểm lâm xác nhận.

b) Đối với chủ rừng nhóm 2: 

Ngoài có đủ hồ sơ như thủ tục tạm ứng còn phải có tờ trình đề nghị thanh toán của chủ rừng; Kết quả nghiệm thu cơ sở và cấp quản lý.

3. Quyết toán tiền DVMTR:

a) Trình tự quyết toán: 

- Các chủ rừng là tổ chức và tổ chức chi trả cấp huyện có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận khoán BVR, các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND cấp xã trong vòng 20 ngày sau khi nhận được kinh phí chi trả DVMTR từ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh.

- Chủ rừng là tổ chức Nhà nước lập và nộp báo cáo quyết toán về cơ quan quản lý trực tiếp để xét duyệt. Chủ rừng là tổ chức không thuộc nhà nước thực hiện theo chế độ báo cáo quyết toán đối với loại hình tổ chức đó. Sau khi quyết toán đã phê duyệt, gửi về Quỹ BVPTR 01 bản để tổng hợp theo dõi và quyết toán toàn tỉnh.

- Tổ chức chi trả cấp huyện tập hợp, kiểm tra hồ sơ đã chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng, chi phí quản lý được Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh phân bổ và quyết toán với Quỹ BVPTR cấp tỉnh. Riêng khoản kinh phí quản lý được trích 10% quyết toán với UBND huyện và gửi báo cáo quyết toán về quỹ cấp tỉnh.

- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kinh phí chi trả tiền DVMTR trên toàn tỉnh và quyết toán theo quy định.

b) Chứng từ quyết toán: 

- Đối với kinh phí quản lý: Chứng từ quyết toán là các hóa đơn và các chứng từ hợp pháp khác thực hiện theo quy định tài chính hiện hành;

- Đối với chứng từ chi trả tiền DVMTR: Chứng từ kế toán là danh sách đã ký nhận tiền DVMTR của bên nhận khoán BVR và các chứng từ khác liên quan.

- Danh sách ký nhận tiền DVMTR phải bảo đảm: Số tiền và tên người nhận khoán ghi trong danh sách chi trả tiền đã ký nhận phải đúng với số tiền chi thực tế cho bên nhận khoán được nhận. Trường hợp nhận thay thì phải có giấy ủy quyền do chính quyền địa phương cấp xã xác nhận, người không biết chữ thì lăn tay, điểm chỉ; 

- Các đơn vị trực tiếp thực hiện việc chi trả tiền DVMTR tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp và độ chính xác của hồ sơ, số liệu, kết quả chi trả tiền DVMTR cho đối tượng nhận khoán; diện tích, chất lượng rừng cung ứng DVMTR. 

 Hải Yến (Tổng hợp)

Nhóm PVTS