Thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013

02/02/2014 20:55

(Baonghean) - Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, ông Võ Duy Việt - Giám đốc Sở TN&MT có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về những kết quả đạt được năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

P.V: Xin ông cho biết những kết quả đạt được của Sở TN&MT trong năm 2013?

Ông Võ Duy Việt: Năm 2013, Sở TN&MT được giao thực hiện khối lượng công việc rất lớn, vượt xa khối lượng bình quân được giao hàng năm trong những năm gần đây. Tuy vậy, CBCNV của đơn vị đã đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả chủ yếu như sau:

Ông Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT
Ông Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở TN&MT
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 29 văn bản QPPL, đồng thời tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được ban hành để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và cải cách hành chính.

Công tác rà soát các loại quy hoạch ngành và lĩnh vực làm cơ sở cho quản lý và đầu tư phát triển KT - XH của tỉnh cơ bản được thực hiện tốt. Sở đã tham mưu hoàn thành quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015); chỉ đạo các huyện hoàn chỉnh cơ bản quy hoạch sử dụng đất các cấp huyện, xã.

Đồng thời, Sở cũng đã phối hợp với các Sở Xây dựng, Công Thương, VH-TT& DL, NN&PTNT đánh giá việc thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020; tiếp tục rà soát, khoanh định lại khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh về quy hoạch quản lý tài nguyên nước, biển, hải đảo và môi trường, ...

Công tác chỉ đạo vận động nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện tốt. Đến nay đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về số xã cần chuyển đổi (173/133 xã).

Công tác thẩm định, cấp phép được đặc biệt quan tâm thực hiện. Sở đã thẩm định 113 hồ sơ giao, thuê đất mới, 118 hồ sơ giao, thuê đất cho các tổ chức đang sử dụng đất, cấp trên 9.000 Giấy CNQSDĐ cho tổ chức. Thẩm định 54 hồ sơ bồi thường GPMB. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất để thực hiện 15 dự án; Thu hồi đất do không có nhu cầu sử dụng 23 vị trí và thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai 7 vị trí.

Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn liền với công tác lập hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ cho 101 xã thuộc 5 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh cấp 18 giấy phép khai thác khoáng sản, 10 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thu hồi 11 giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép trả lại 1 giấy phép khai thác khoáng sản; Thẩm định 72 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 21 đề án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản và 34 đề án môi trường chi tiết; trình UBND tỉnh phê duyệt 56 dự án đánh giá tác động môi trường và 15 đề án cải tạo phục hồi môi trường; cấp giấy sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 34 cơ sở; Tham mưu cấp 55 giấy phép và 4 quyết định gia hạn giấy phép về tài nguyên nước... Thực hiện 36 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 336 đơn vị về các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ. Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm và đã ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 76,5 triệu đồng ...

Điểm nhấn kết quả đạt được năm 2013 là hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2 nhiệm vụ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đó là tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cho các loại đất chủ yếu.

P.V: Được biết, công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Sở TN&MT trong năm 2013. Ông có thể cho biết kết quả thực hiện?

Ông Võ Duy Việt: Từ nhiều năm qua, công tác cấp Giấy CNQSDĐ luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong 2 năm gần đây, Quốc hội có Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Thủ tướng Chính phủ có các Chỉ thị: Số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013, bên cạnh đó Bộ TN&MT có rất nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ TN&MT, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 22/4/2013 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác cấp Giấy CNQSDĐ ở tỉnh ta có rất nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc đăng ký quyền sử dụng đất chưa nghiêm, nhất là các cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận đa phần có nguồn gốc không rõ ràng; hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận còn thiếu, nhiều thửa đất chưa có tài liệu đo đạc, nhất là các xã thuộc các huyện miền núi (trên 230 xã chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính).

Để hoàn thành nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tất cả các loại đất (tỷ lệ cấp giấy phải đạt tối thiểu là 85% theo diện tích), bên cạnh việc kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL để xử lý các vướng mắc, giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho Ngành và các địa phương, cử cán bộ tham gia đầy đủ các đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm trưởng đoàn, Sở TN&MT đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động mọi nguồn lực sẵn có tập trung cho nhiệm vụ này như: Tổ chức các đoàn công tác do đồng chí lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn về tất cả các địa phương để tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, giao cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở bố trí lực lượng về trực tiếp giúp đỡ các địa phương, trực tiếp từng cơ quan, tổ chức để hướng dẫn lập hồ sơ, trong đó trường hợp nào không có trích lục khu đất thì làm giúp để kịp thời hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Với quyết tâm chính trị cao và cách làm cụ thể như vậy nên kết quả cấp Giấy chứng nhận đạt được trong năm 2013 không những đạt mà còn vượt chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 25/12/2013, toàn tỉnh đã cấp được 130.931 GCN với diện tích 351.504,74 ha, nâng kết quả cấp lần đầu toàn tỉnh lên 1.293.235 GCN với tổng diện tích cấp được là 918.296,24 ha, đạt tỷ lệ cấp giấy chứng nhận 88,99% (vượt chỉ tiêu Bộ TN&MT giao). Trong đó, kết quả cấp GCN cho một số loại đất đạt tỷ lệ cao như: đất ở đô thị đạt 91,59%; đất ở nông thôn đạt 88,49%; đất sản xuất nông nghiệp đạt 87,62%; đất chuyên dùng của các tổ chức đạt 86,32%; đất lâm nghiệp đạt 97,38%...

Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra bản đồ địa chính huyện Quỳnh Lưu.
Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra bản đồ địa chính huyện Quỳnh Lưu.

P.V: Thưa ông, nhiệm vụ trọng tâm của Sở TN&MT trong năm 2014?

Ông Võ Duy Việt: Trong năm 2014, Sở TN&MT sẽ tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Vừa qua, Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014. Đây là Bộ Luật hết sức quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống xã hội, bởi vậy, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra của Sở TN&MT là sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Luật Đất đai sửa đổi một cách hiệu quả. Trước hết là tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai sửa đổi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL cụ thể hóa các quy định của Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật biển Việt Nam năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi,... ngay sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện các Luật này.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL hết sức quan trọng nêu trên, Sở TN&MT còn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh các loại quy hoạch ngành và lĩnh vực. Tiếp tục khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Tiếp tục thực hiện công tác khoanh định, phê duyệt khu vực đấu giá quyền khai thác đối với một số chủng loại khoáng sản theo quy định. Tập trung xử lý các điểm ô nhiễm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Chủ động phối hợp với UBND các cấp huyện, xã kịp thời rà soát xử lý các vướng mắc, khó khăn trong các lĩnh vực của Ngành như: giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị số 08-CT/TU, cấp Giấy CNQSD đất cho tổ chức và hộ gia đình cá nhân, ...

Tiếp tục xử lý, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng quá 12 tháng không sử dụng hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm quá 24 tháng, tăng cường công tác giám sát môi trường để tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành pháp luật đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại cấp huyện và cấp xã.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác của Ngành, năm 2014, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện tốt các chương trình, dự án, đề án trọng điểm; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở TN&MT; tham gia thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông của UBND tỉnh,...

PV: Xin cảm ơn ông.

Nhật Lân (thực hiện)

Thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO