Thực hiện nghiêm không uống rượu,bia trước,trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 30/12/2013 UBND tỉnh có Công văn 9417/UBND-TH yêu cầu: 
 
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị:
 
- Quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị đến tận cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thuộc mình quản lý. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân gương mẫu, có thành tích trong việc thực hiện chỉ thị; đồng thời chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đưa việc thực hiện chỉ thị vào nội dung kiểm điểm hàng năm của cơ quan, đơn vị và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
- Ban hành quy định cụ thể để thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc tại cơ quan, ngành và địa phương, đơn vị mình.
 
2. Cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc không uống rượu, bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, đồng thời hạn chế uống rượu, bia trong những ngày nghỉ nhằm đảm bảo sức khoẻ và uy tín trong cộng đồng dân cư.
 
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan chức năng, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng tham gia giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị trên địa bàn tỉnh.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG