Thực hiện quyết liệt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

(Baonghean) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2011-2015, ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND thực hiện chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy năm 2014.
 
Theo đó, các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn các ban cai nghiện ma túy ở cấp huyện, xã và tổ công tác cai nghiện cấp xã. Triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cai nghiện năm 2014 cho các huyện, thành, thị, các trung tâm giao dục lao động xã hội và phân bổ kinh phí hỗ trợ để tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện tại các trung tâm giáo dục lao động xã hội, người nghiện ma túy sẽ được quản lý sau cai tại nơi cư trú theo quy định của Nghị định 94 của Chính phủ. Chính quyền địa phương có người nghiện ma túy sau cai hòa nhập cộng đồng cần xây dựng kế hoạch quản lý, theo dõi, phân công phối hợp với gia đình có người nghiện ma túy sau cai hướng dẫn, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng bền vững; phối hợp với cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn để tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai.
 
Việc tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2014 được tổ chức thống nhất, đồng bộ và chia làm 2 đợt. 
 
Đợt 1, từ ngày 1/3 đến ngày 20/7, phải thực hiện ít nhất chỉ tiêu được giao năm 2014. Đợt 2 từ ngày 21/7 đến hết năm 2014. Các huyện, thành, thị phải hoàn thành việc điều trị cắt cơn cho số người trong chỉ tiêu cai nghiện tại cộng đồng năm 2014 trước ngày 30/9.
 
T.H