Thực hiện thắng lợi mục tiêu,nhiệm vụ năm 2014 theo tinh thần NQ ĐH XI

(Baonghean) - ... Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ 8 để bàn, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng; hội nghị đã bàn và thông qua các văn kiện quan trọng, đó là:

Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Kết luận về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng". Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo Hiến pháp 1992 trình Quốc hội thông qua (Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013).

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng; cho ý kiến về quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013 và các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8; cho ý kiến về nhân sự một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...

Để các cấp, các ngành xây dựng chương trình kế hoạch, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết và kết luận nói trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị này để học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8. 

Tại hội nghị này, chúng ta sẽ nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng". Về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

+ Về những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

... Các nội dung do các đồng chí báo cáo viên quán triệt tại hội nghị này là những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới; có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đề nghị các đồng chí dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nắm vững nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh để về quán triệt, chỉ đạo và triển khai ở địa phương, đơn vị; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã đề ra./.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu phát triển; Thống nhất chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh... Đây là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 23/3.
'Vựa muối' Nghệ An xoay xở tìm cách giữ nghề truyền thống

'Vựa muối' Nghệ An xoay xở tìm cách giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn)- Quỳnh Lưu được xem là “vựa muối” của Nghệ An. Những năm qua, do giá muối bấp bênh, thu nhập diêm dân quá rẻ mạt nên hầu hết lao động nghề muối đều chuyển đổi sang các công việc khác. Để giữ nghề truyền thống, các HTX làng nghề đang xoay xở đủ cách…
Bộ trưởng Đào Hồng Lan khảo sát cơ sở y tế tại Nghệ An

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khảo sát cơ sở y tế tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 23/3, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thăm, làm việc tại một số cơ sở y tế các tuyến xã, huyện, tỉnh tại Nghệ An. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đạt mục tiêu phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đạt mục tiêu phát triển

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng hơn, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đã chỉ ra, đặc biệt là các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để đạt được các mục tiêu phát triển.