Thực hiện tiêu chuẩn xã,phường,thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2014-2020

(Theo Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh)
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền:
 
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, văn bản chỉ đạo, điều hành; phê duyệt kế hoạch, chương trình, bố trí nguồn lực, nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đưa chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Đăng ký phấn đấu xây dựng xã, phường, thị trấn, phù hợp trẻ em; phân công và tạo điều kiện cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em:
 
Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là mục đích ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và sự hưởng ứng của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
 
Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm hình thành các chuẩn mực đạo đức xã hội về tôn trọng và thực hiện các quyền trẻ em. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; giáo dục, tư vấn, tham vấn kỹ năng làm cha mẹ và kỹ năng sống cho trẻ em. Phòng ngừa, ngăn chặn, không để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
 
Biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi trẻ em và xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
 
Xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em:
 
Thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các ngành, đoàn thể liên quan đưa mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu vì trẻ em đã đề ra. 
 
Lồng ghép việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Xây dựng các mô hình: Cộng đồng an toàn; Trường học an toàn; Ngôi nhà an toàn với trẻ em, bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được bảo vệ và có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhận thức và nhân cách.
 
Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Tết Trung Thu, tết Nguyên đán... để thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, của đông đảo nhân dân và sự tham gia của trẻ em. Cổ vũ, động viên, khuyến khích các cơ quan, các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân, gia đình, cộng đồng đóng góp cùng Nhà nước thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, xây dựng các công trình phúc lợi, các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
 
Thực hiện tốt quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em:
 
Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện mỗi năm một lần vào tháng 11 hàng năm. Thời gian đánh giá một năm, được tính từ ngày 1  tháng 11 của năm trước đến ngày 31 tháng 10  của năm sau. Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Điều kiện công nhận; trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận XPTTPHTE được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg trong 3 năm liên tục được chủ tịch UBND huyện xem xét, khen thưởng; đạt 5 năm liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng. Mức tiền thưởng do chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh quyết định theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thông tin báo cáo việc thực hiện XPTTPHTE hàng năm:
 
Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá liên ngành về việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của các địa phương.
 
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
UBND tỉnh