Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xây dựng

(Baonghean.vn) - Ngày 9/1, S Xây dng t chc tng kết công tác năm 2011 và trin khai nhim v 2012. Ti dđồng chí Hunh Thanh Đin - Phó Ch tch UBND tnh.

Năm 2011, ngành Xây dng gp nhiu khó khăn vì thc hin Ngh Quyết 11/CP, giá c nguyên vt liu xây dng biến động phc tp... Nhưng vi s n lc ca tp th, cán b công chc - CNV ngành Xây dng vn hoàn thành nhim v được giao. Trên lĩnh vc qun lý nhà nước v xây dng, S đã làm tt công tác tham mưu v cơ chế, chính sách cho UBND tnh ban hành các văn bn phù hp. Vic ch đạo điu hành thc hin kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và qun lý hot động xây dng đạt kết qu khá.

Giá tr xây dng tăng khong 13,5%. Các sn phm công nghip - VLXD có giá tr cao, tăng so vi cùng k, như: Gch Granit 2,2 triu viên; nước máy 24 triu m3; gch nung quy chun 520 triu viên... Dp này, các đồng chí lãnh đạo UBND tnh, S Xây dng đã trao Huân Chương Lao động hng Ba, Bng khen ca Th tướng Chính ph, B Xây dng và UBND tnh cho tp th và cá nhân đạt thành tích xut sc trong thi gian qua.


Hoàng Vĩnh