Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean) - Tính đến hết năm 2014, trên địa bàn Thành phố Vinh có 46 khu chung cư, khu đô thị mới đã đưa vào sử dụng, với 2.984 hộ dân đến ở, nhưng UBND Thành phố Vinh mới cấp được 879 giấy chứng nhận, đạt 29,45% hộ đến ở.
 
Để kịp thời cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn Thành phố Vinh, tạo điều kiện cho người mua nhà ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch bất động sản, Chủ tịch UBND tỉnh có Thông báo kết luận số 83/TB-UBND.ĐC đề nghị các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 
 
1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
 
- Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương nộp hồ sơ xin giao đất, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Nếu các doanh nghiệp cố tình không thực hiện thì thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết; 
 
- Phối hợp tốt với Cục Thuế tỉnh trong việc luân chuyển hồ sơ, để đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước;
 
- Chủ trì phối hợp với các ngành, tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh để xử lý các tồn tại, vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hoàn thành trước ngày 13/3/2015).
 
2. Đối với UBND Thành phố Vinh:
 
- Tiếp tục thực hiện nhanh, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 286/TB-UBND.ĐC ngày 12/6/2013;
 
- Phấn đấu 6 tháng đầu năm 2015 phải cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn đối với hộ dân đến ở (2.105 hộ) để trong năm 2015 thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ;
 
- Tích cực kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư cố tình không thực hiện thì xử phạt theo quy định tại Nghị định số 102/204/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ;
 
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các nhà đầu tư chây ỳ cố tình không thực hiện để nhân dân được biết;
 
- Tích cực, chủ động phối họp với các nhà đầu tư để sớm hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng (đối với những khu đất chưa thực hiện xong) tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án.
 
3. Đối với Cục Thuế Nghệ An:
 
- Thông báo và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành nộp tiền vào ngân sách theo quy định;
 
- Có chế tài xử phạt theo quy định đối với các nhà đầu tư chậm nộp tiền vào ngân sách. 
 
4. Đối với Sở Xây dựng:
 
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án, tổ chức nghiệm thu công trình khi hoàn thành việc xây dựng;
 
- Hướng dẫn UBND Thành phố Vinh hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp xây dựng không đúng thiết kế được duyệt (như tự ý liên thông các nhà liền kề, căn hộ chung cư; xây dựng không đủ số tầng đã được phê duyệt,...).
 
5. Đối với các chủ đầu tư:
 
- Hoàn thành các thủ tục hồ sơ nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để được giao đất, cho thuê đất triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ;
 
- Hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí vào ngân sách theo quy định;
 
- Bàn giao cho chính quyền địa phương các công trình hạ tầng công cộng đã hoàn thành để quản lý theo quy định;
 
- Sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ nộp về UBND Thành phố Vinh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định;
 
- Thông báo cho các chủ nhận chuyển nhượng hoàn thành các thủ tục hồ sơ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận;
 
- Đề xuất kiến nghị để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện. Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan hành chính những việc các cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ để xử lý.
 
P.V