Tích cực quán triệt nội dung Nghị quyết T.Ư 8

Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy
 
(Baonghean) - … Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra. Tôi xin nhấn mạnh một số điểm để các đồng chí về chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương ở các cấp đạt hiệu quả thiết thực.
 
Trước hết, yêu cầu các đồng chí quán triệt đầy đủ những nội dung của 4 chuyên đề mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt; đồng thời nghiên cứu Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 28/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) để xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở một cách nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng. Trong đó lưu ý đến lựa chọn các đồng chí báo cáo viên có trình độ am hiểu vấn đề, kỹ năng truyền đạt để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu bế mạc hội nghị.
 
Thứ hai, một số vấn đề cần nhấn mạnh trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) để các đồng chí triển khai ở đơn vị, địa phương mình:
 
1. Về kết luận “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014" và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng". Trong gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, có những thuận lợi và khó khăn, thách thức gì ở thế giới và khu vực, ở trong nước và tỉnh ta. Những thành tựu kinh tế - xã hội trong 3 năm (2011 - 2013) mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Bên cạnh những thành tựu đạt được, cần nhận rõ về những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XI, cần đạt được những mục tiêu nào? Để đạt được những mục tiêu đó, cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào? Cần thực hiện các biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; làm gì để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược…
 
Để triển khai thực hiện kết luận này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2014 của tỉnh.
 
2. Về Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Về nghị quyết này, sau Hội nghị Trung ương 8, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản mới dưới luật; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan trên cơ sở chủ trương, quan điểm của Ban Chấp hành Trung ương, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
 
3. Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của đất nước ta trong hoàn cảnh, điều kiện thế giới đầy phức tạp, khó lường trong tình hình hiện nay. Đề nghị các đồng chí nắm bắt tình hình trong nước, thế giới; nắm chắc, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà nghị quyết đề ra, phổ biến, quán triệt sâu sắc phù hợp từng đối tượng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt và tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 
Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
4. Kết luận việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua bản Hiến pháp năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Đây là quyết định có ý nghĩa trọng đại đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Việc thực hiện Hiến pháp sẽ đưa nước ta vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, nắm vững các quy định trong Hiến pháp, nhất là những vấn đề có tính nguyên tắc, những nội dung cốt lõi, những nội dung mới để chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Hiến pháp một cách hiệu quả, để Hiến pháp đi vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển vững chắc của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.
 
… Trong quá trình diễn ra hội nghị, Ban Tổ chức đã tập hợp được một số ý kiến của các đồng chí về đánh giá KT-XH 2013, trọng tâm đột phá chiến lược phát triển kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; làm rõ thêm vấn đề đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo.
 
… Sau hội nghị này, yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tích cực quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; Cần chú trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo cáo viên, bằng hình thức đa dạng, phù hợp để tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả việc thực hiện kết luận, nghị quyết ở các cấp. 
 
… Tết Nguyên đán đang đến gần, đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện, ngành, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
 
1. Lãnh đạo việc phẩn bổ, giao chỉ tiêu, ban hành văn bản điều hành, quản lý, các chính sách liên quan xong trong tháng 1/2014.
 
2. Lãnh đạo cán bộ, nhân dân thi đua sản xuất ngay từ tháng đầu năm để tạo đà cho việc hoàn thành kế hoạch năm.
 
3. Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tăng cường chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo bình ổn giá.
 
4. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đón Tết vui tươi, tiết kiệm, thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình thương binh - liệt sỹ, gia đình có công với nước, gia đình lão thành cách mạng, quan tâm đến người nghèo. Đảm bảo mọi nhà đều có Tết.
 
5. Tạo nhiều sân chơi lành mạnh, phong phú để nhân dân đón Tết một cách vui vẻ.
 
6. Phân công trực Tết, bố trí lực lượng đủ để chủ động đối phó với các tình huống.