Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới

(Baonghean.vn) - Ngày 8/7, Ban thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Điểm cầu Nghệ An có đồng chi Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt đã được quan tâm; hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn,…

Mặc dù vậy, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhiều nơi còn thiếu chính xác, chưa kịp thời, khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao, biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ,… làm hạn chế động lực phán đấu của tập thể và cá nhân,…

Nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Đồng chí Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương điểm lại quá trính hình thành, phát triển của pháp luật thi đua khen thưởng qua các thời kỳ đồng thời nhấn mạnh một số điểm mới của luật thi đua khen thưởng năm 2003 và nghị định hướng dẫn thi hành cũng như những nội dung mới của Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/6/2014.

Tại hội nghị trực tuyến, một số điểm cầu trong cả nước như Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hà Giang, Hà Nội, Bộ TT&TT,… đã có một số ý kiến liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, gắn với một số cuộc vận động thiết thực như xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chỉ thị 03, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc chuẩn bị một số nội dung tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015; kiện toàn bộ máy nhân sự làm công tác thi đua khen thưởng;,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định, công tác thi đua khen thưởng luôn được Nghệ An chú trọng và không ngừng đổi mới để phù hợp yêu cầu ngày càng cao của phong trào thi đua yêu nước cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực đã được phát động như: Phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, hăng say lao động, sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”,… đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt; biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khen thưởng đột xuất trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, cứu người, tài sản của cơ quan nhà nước, thành tích xuất sắc đạt giải cao của quốc gia, quốc tế,…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương có các giải pháp để giúp đỡ Nghệ An hoàn thành hồ sơ người có công chưa được khen thưởng hoặc được khen thưởng nhưng chưa được nhận tiền chế độ; đề nghị xem xét những người được hưởng các chế độ an sinh xã hội trong khám chữa bệnh, giáo dục,… 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công tác thi đua khen thưởng là một trong những nội dung then chốt, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Cần phải thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ hơn nữa 6 nội dung chương trình hành động về thi đua khen thưởng, cụ thể hóa một số nội dung của Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cơ quan ban ngành, các địa phương và mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong vấn đề thi đua khen thưởng. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, phổ biến luật thi đua khen thưởng một cách rộng rãi; tăng cường tuyên truyền đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng, nhân rộng điển hình bằng nhiều hình thức khác nhau; Cần phải khen thưởng kịp thời, minh bạch, đúng thực chất…  Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan, ban ngành cấp Trung ương sớm giải quyết một số vướng mắc, tồn đọng trong vấn đề tổ chức thi đua khen thưởng.

Nguyên Khoa