Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

(Baonghean) - Công tác Tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; là cơ sở khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Cách đây 85 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. 
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, nhân dân xã Châu Hội (Quỳ Châu) về phương thức xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: Hữu Nghĩa
 
Ở Nghệ An, trước khi Đảng ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng đã có những hình thức tuyên truyền, cổ động đạt hiệu quả tốt. Trải qua lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng nói chung và ở Nghệ An nói riêng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, công tác tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đó là:
 
Thường xuyên đổi mới việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với xây dựng triển khai các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. 
 
Triển khai thực hiện Đề án số 07 - ĐA/TU về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên" và Chỉ thị số 17 - CT/TU về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh", đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Quan tâm triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên. Từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Chủ động, tích cực triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chỉ đạo nhân rộng nhiều mô hình tốt, cách làm hay về học tập và làm theo Bác, tạo thành nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị. 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với lãnh đạo TX. Thái Hòa về định hướng mở rộng đô thị. Ảnh: H.N
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhiệm vụ công tác tư tưởng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung sinh hoạt theo chủ đề tư tưởng hàng tháng. Mỗi chủ đề sinh hoạt tư tưởng hoặc gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, hoặc gắn với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đổi mới biên tập, phát hành và nâng cao chất lượng Thông báo nội bộ của Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. 
 
Tích cực phối hợp chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Nghệ An trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; các chính sách, tiềm năng của tỉnh trong thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch... Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm như: vấn đề Biển Đông, biên giới, dân tộc, tôn giáo, giải phóng mặt bằng...
 
Quan tâm định hướng, quản lý hoạt động của báo chí, xuất bản. Theo dõi và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề mà báo chí phản ánh, dư luận quan tâm. Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đấu tranh phản bác đối với các thông tin, quan điểm sai trái của các đối tượng xấu và thế lực thù địch. 
 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ngày càng phong phú, đáp ứng được một phần nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh, có nền nếp và kỷ cương. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, đặc biệt là bảo tồn và phát huy Dân ca ví, giặm - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại....
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi đang còn hình thức và chưa đáp ứng yêu cầu. Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” còn có mặt hạn chế. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác thông tin, định hướng tư tưởng có lúc chưa thật quyết liệt, chưa có hiệu quả… 
 
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng hiện nay, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
Một, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của các cấp ủy về công tác chính trị tư tưởng. Tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 
 
Hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thiết thực, cụ thể, khả thi sát với từng địa phương, đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng người truyền đạt, đổi mới nội dung và hình thức bài giảng, quan tâm mở rộng đối tượng, thời gian học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
 
Ba, chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mọi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả học tập và làm theo Bác, biểu dương gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong toàn tỉnh.
 
Bốn, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kịp thời kiến thức, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng việc học tập, nghiên cứu lý luận gắn với hoạt động thực tiễn. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
 
Năm, triển khai thực hiện nghiêm túc quy hoạch phát triển báo chí trên địa bàn tỉnh theo Đề án quy hoạch tổng thể phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Đổi mới việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin đối với công tác báo chí trên địa bàn.
 
Sáu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo từng chủ đề, chuyên đề sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh; phương thức tiến hành các hoạt động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên; đồng thời cổ vũ tư tưởng cách mạng tấn công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo nên động lực mới cho quá trình phát triển, là cơ sở vững chắc cho sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. 
 
Bảy, chủ động tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, tài nguyên và môi trường. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.
 
Tám, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tư tưởng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân. Xử lý kịp thời những vướng mắc về tư tưởng ngay tại cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng./.
 
Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy