Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015

(Baonghean.vn) - Để các hoạt động lễ hội năm 2015 đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, vừa đảm bảo quy định của pháp luật, ngày 9/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có Công văn số 1215/UBND.VX  gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị. Toàn văn nội dung như sau:
 
Ngày 29/01/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 637/UBND-VH ngày 29/01/2015 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu các ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp để việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh diễn ra vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp đó, ngày 12/2/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 229/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 
Để triển khai thực hiện nội dung các văn bản nêu trên, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện các tiêu chí, đánh giá, xếp loại công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.
 
Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác tại một số di tích cho thấy, vẫn còn tình trạng không đảm bảo vệ sinh môi trường, mất mỹ quan nơi thờ tự, không niêm yết công khai giá hàng hoá, dịch vụ, việc bán hàng vẫn còn lộn xộn, việc thu phí gửi xe nhiều nơi chưa đúng quy định, còn tình trạng người ăn xin tập trung trước cổng một số di tích, một số hoạt động mê tín dị đoan vẫn còn xảy ra.... (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở, phê bình các đơn vị thực hiện chưa tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội ).
 
Để quản lý, tổ chức và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong các lễ hội và tại các di tích trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 229/CĐ-TTg nêu trên và Công văn số 637/UBND-VH ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm túc nội dung cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ. Trong trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ phải có phù hiệu, biển hiệu theo đúng quy định.
 
Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh.
 
Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh nghiên túc thực hiện.
 
UBND tỉnh Nghệ An