Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 Phó Chủ tịch UBND xã cho 63 huyện nghèo

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến kết quả triển khai thực hiện giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo trong cả nước.

Cụ thể, tại văn bản số 6407/VPCP-TCCV, ngày 2/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Dự án trong việc quy hoạch, đào tạo và có kế hoạch bố trí, sử dụng đội viên Dự án. Trong trường hợp đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có thể điều động, đề bạt vào các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyển làm nhiệm vụ khác phù hợp với năng lực và phẩm chất của đội viên mà không cần đợi hết 5 năm theo quy định của Dự án. Cùng với đó, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội viên Dự án và hướng dẫn các tỉnh triển khai thực hiện làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội viên Dự án sau khi hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp với các địa phương tổ chức nhân rộng mô hình tạo nguồn trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND xã đối với các xã đặc biệt khó khăn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện có hiệu quả các biện pháp tuyên truyền về Dự án; phát hiện, biểu dương kịp thời các gương đội viên điển hình, tiên tiến, các mô hình, đề án, dự án do đội viên Dự án đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đối với các tỉnh thực hiện Dự án, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức và người dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của Dự án, tạo nhận thức thống nhất và đồng thuận trong tổ chức triển khai Dự án. Mặt khác, cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đội viên Dự án về trang thiết bị làm việc, nơi ăn, ở và lồng ghép các chương trình mục tiêu để triển khai thực hiện các đề án, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của địa phương do đội viên Dự án đề xuất.

Các tỉnh thực hiện Dự án cũng được giao chỉ đạo các huyện, xã thực hiện tốt công tác quản lý đội viên, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án; quan tâm phát triển đảng viên đối với đội viên Dự án; tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội viên Dự án theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc Dự án; bảo đảm thực hiện kịp thời chế độ, chính sách cho đội viên Dự án;…


Theo ĐCSVN – LH