Tổng Bí thư căn dặn thanh niên có lòng yêu nước, yêu chế độ

Sáng 29/12, tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019, ở thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoan nghênh, biểu dương những kết quả của phong trào thanh niên và hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp thanh niên trong cả nước thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010-2014.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
 
Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
 
Tổng Bí thư chỉ rõ, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Bất kỳ công việc nào, dù lớn dù nhỏ, dù khó khăn, gian khổ đến đâu nếu có sự đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thực hiện thành công. Ngày nay, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Hội Liên hiệp Thanh niên càng phải là mái nhà chung của đông đảo các tầng lớp thanh niên, tập hợp rộng rãi thanh niên thực hiện mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã xác định.
 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ. 
 
Tổng Bí thư chỉ rõ, có "tâm" là có lòng yêu nước, yêu chế độ; yêu thương bản thân, gia đình; sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người. Có "trí" là có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội... 
 
Có "tài" là có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. 
 
"Tự trọng" là có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của cộng đồng, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.
 
"Tự chủ" là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có "sức đề kháng," biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; học tập, lao động, cống hiến bằng chính năng lực của bản thân, không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực.
 
Để làm được điều đó, Tổng Bí thư yêu cầu các chương trình, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên; tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới.
 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần có hình thức và biện pháp thích hợp để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động cách mạng. 
 
Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đổi mới, mở cửa và hội nhập sâu rộng, cần nhận thức và giải quyết một cách biện chứng, hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực; lý tưởng và lợi ích; cống hiến và hưởng thụ; lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể...; không nên đơn giản, tuyệt đối hóa một mặt nào. 
 
Nghĩa là phải vừa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải hết sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên cống hiến, phấn đấu, tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình.
 
Tổng Bí thư nhắc nhở,  cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán trong hội viên, thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các thành viên tập thể của Hội.
 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên cần tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ; mong muốn lớp lớp thanh niên tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. 
 
Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường xã hội lành mạnh để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng có hiệu quả, giúp thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, ra sức phấn đấu, không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước.
 
Cũng tại Đại hội, trong bài phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2010-2014, Hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, ngày càng đến gần hơn với thanh niên, là người bạn thân thiết, tin cậy của thanh niên. 
 
Các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong triển khai 3 cuộc vận động và 2 chương trình lớn của Hội và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 
 
Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng thể hiện rõ nét, góp sức nâng chất hoạt động của Hội. 
 
Nhiều hoạt động của Hội có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần làm phong phú thêm các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội ghi nhận.
 
Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” Đại hội xác định trong nhiệm kỳ VII, xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. 
 
Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước. 
 
Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, thành thạo kỹ năng, nghiệp vụ và am hiểu thanh niên.
 
Để đạt được nhiệm vụ, Đại hội VII xác định cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội, tạo môi trường để thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực và cống hiến. 
 
Chú trọng định hướng cho thanh niên thông qua điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu. Tạo môi trường để thanh niên cống hiến thông qua triển khai có hiệu quả các hoạt động, chương trình của Hội. Cổ vũ, động viên và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, trí tuệ, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, cống hiến cho quê hương, đất nước. 
 
Đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên theo hướng đáp ứng trình độ phát triển, sở thích, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các thành viên tập thể của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
 
Theo Vietnam+