Tổng hợp huy động nguồn lực xây dựng NTM toàn tỉnh

- Giao thông nông thôn: Toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 4.455 km đường giao thông nông thôn các loại, với tổng kinh phí 7.300,275 tỷ đồng. Đến nay tiêu chí số 2 về giao thông, toàn tỉnh đã có 64/431 xã đạt, chiếm 14,8%.
 
Kết quả hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn: Tổng kế hoạch tỉnh giao 3 đợt với tổng số là 334.608 tấn xi măng, tương đương 1.860 km, thành tiền là 468,451 tỷ đồng (kể cả tạm ứng xi măng trước năm 2015 là 15.000 tấn xi măng tương đương 75km). 
 
- Thủy lợi: Các địa phương đã xây dựng, nâng cấp được là 2.776 km kênh mương các loại, nâng cấp hàng trăm công trình thuỷ lợi như bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu... với tổng số tiền là 2.972 tỷ đồng. Đến nay có 127/431 xã đạt tiêu chí này, chiếm 29,5%.
 
- Điện: Toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được là 2.506 km đường điện các loại, với tổng kinh phí là 1.634 tỷ đồng. Đến nay có 306/431 xã đạt tiêu chí, chiếm 70,9%.
 
- Trường học: Bằng vốn dân góp và lồng ghép các chương trình đã xây dựng được 850/1.564 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, với tổng kinh phí 2.133 tỷ đồng. Đến nay có 178/431 xã đạt tiêu chí số 5 (trường học), chiếm 41,3%
 
- Nhà văn hóa: Toàn tỉnh đã xây dựng được là 562 nhà văn hóa đạt chuẩn, với tổng kinh phí 991 tỷ đồng (gồm 98 nhà văn hoá xã, 464 nhà văn hoá thôn).
 
- Chợ nông thôn: Nâng cấp được 190 chợ nông thôn, với tổng kinh phí  382,38 tỷ đồng. Đến nay có 148/431 xã đạt tiêu chí số 7 (chợ nông thôn), chiếm 34,3%
 
- Nhà ở dân cư: Toàn tỉnh có 8.779 nhà ở dân cư đạt chuẩn, với tổng kinh phí là 873,802 tỷ đồng. Đến nay có 246/431 xã đạt tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), chiếm 57,1%. 
 
Nam Thu (Tổng hợp)