Triển khai Đề án phát triển kinh tế-xã hội miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Để triển khai thực hiện Quyết định số 2355/QĐ/TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 431/SKHĐT-NN ngày 17/3/2014, UBND tỉnh có Công văn số 1752/UBND-TM về triển khai thực hiện QĐ 2355/QĐ-TTg. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
 
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An:
 
- Căn cứ Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 8/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 6/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành lồng ghép các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của miền Tây tỉnh Nghệ An khi xây dựng các chương trình, đề án, dự án được xác định tại chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 8/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 6/11/2013 của UBND tỉnh;
 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của ngành, đơn vị, địa phương mình gửi UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/4/2014 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/5 đối với báo cáo 6 tháng và 15/12 đối với báo cáo năm.
 
2. Ban Dân tộc tỉnh:
 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Con Cuông tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát” để tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Đề án.
 
- Chủ trì, hoặc tham gia chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đầu tư cho vùng miền núi, dân tộc thiếu số tỉnh Nghệ An.
 
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan;
 
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm để thực hiện các Chương trình, đề án, dự án đã được xác định theo thứ tự ưu tiên;
 
- Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan để được bố trí thêm vốn đầu tư trong kế hoạch hàng năm theo Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
 
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2355/QĐ/TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
 
- Xây dựng Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An gắn với tình hình thực hiện Đề án, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
 
- Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An nghiêm túc thực hiện.
 
T.P