Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

Ngày 20/8, hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ cũng là hội nghị bàn thảo những công việc cần làm ngay về công tác xây dựng Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã quán triệt những chủ trương, định hướng về đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng; khái quát những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; phân tích rõ nguyên nhân và 6 nhóm giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ song song với việc đổi mới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ, trong đó có nhiều giải pháp nhằm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận kỹ về giải pháp thực hiện các chủ trương, định hướng về công tác cán bộ nêu trong Nghị quyết của Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào các dự thảo bổ sung, sửa đổi quy định, hướng dẫn về quy hoạch, luân chuyển cán bộ và các đề xuất quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và khẳng định quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, theo đánh giá nêu trong Báo cáo, công tác quy hoạch cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, tồn tại, cần phải bổ sung, điều chỉnh để ngày càng làm tốt hơn công tác quan trọng này.

Theo chương trình, Hội nghị lần này thảo luận, góp ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng, nhiều vấn đề mới, chưa đủ kinh nghiệm như: tiêu chí đánh giá cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; quy định chức trách của người đứng đầu… Trong quá trình thảo luận những vấn đề này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức quan trọng của công tác cán bộ.

Tổng Bí thư nêu rõ: Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Đồng thời với việc chuẩn bị đường lối chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thì phải chuẩn bị chiến lược cán bộ, phải xây dựng quy hoạch cán bộ.

Cần quán triệt quan điểm giai cấp trong công tác cán bộ, đồng thời trên cơ sở đó phải có chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi cán bộ, trọng dụng mọi nhân tài, mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế. Công tác cán bộ được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò của cá nhân người đứng đầu nhưng phải đặt trong quan hệ với tập thể, bảo đảm dân chủ, tránh độc đoán.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; trong quá trình thực hiện phải có sự phân cấp, phân công, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội...; có giám sát, kiểm tra công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Trong 2 ngày làm việc (20-21/8) Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề: xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân; quy định góp ý, lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung, sửa đổi quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; bổ sung, sửa đổi hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...


Theo (Chinhphu.vn) - L.T