Tuổi của chức danh giáo sư Nhà nước không quá 70

Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng xem xét, bổ nhiệm một số thành viên HĐCDGS trên 70 tuổi.

 

 
Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) Nhà nước, các HĐCDGS ngành, liên ngành và HĐCDGS cơ sở.
 
Chủ yếu các sửa đổi, bổ sung liên quan đến tiêu chuẩn thành viên HĐCDGS. Cụ thể, tuổi của thành viên HĐCDGS Nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng xem xét, bổ nhiệm một số thành viên trên 70 tuổi.
 
 
Tuổi của thành viên HĐCDGS ngành, HĐCDGS cơ sở tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS không quá 70. 
 
Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét, bổ nhiệm một số thành viên quá tuổi theo quy định này. Số thành viên quá tuổi không quá 1/3 tổng số thành viên của HĐCDGS ngành, HĐCDGS cơ sở. 
 
Nếu thành viên HĐCDGS cơ sở bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đề nghị Chủ tịch HĐCDGS nhà nước ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế./.
Theo VOV.VN